Valet 2022

IOGT-NTO: Brister i folkhälsoperspektiv

”Det är anmärkningsvärt att en regeringsförklaring helt saknar åtgärder när det kommer till förebyggande folkhälsoarbete”.

IOGT-NTO kritiserar att så få förslag presenteras för hur Sverige ska förebygga folkhälsosjukdomar och drogproblem, inte minst hos unga.  

– Det är anmärkningsvärt att preventivt folkhälsoarbete får så litet utrymme i regeringsförklaringen, fast vi vet att icke-smittsamma sjukdomar står för majoriteten av alla dödsfall i Sverige. Många av dessa dödsfall är förtida och möjliga att förebygga. Fysisk aktivitet, hälsosamma matvanor och inte minst en god alkoholpolitik har bevisad effekt för minskningen av dessa sjukdomar, säger Irma Kilim, drogpolitisk chef på IOGT-NTO, i ett pressmeddelande. 

IOGT-NTO riktar också skarp kritik mot regeringens förslag om att utreda möjligheten att utvisa personer med utländskt medborgarskap på grund av bristande vandel, där “missbruk” listas som en tänkbar grund för utvisning. IOGT-NTO menar att detta visar på en bakvänd syn på missbruk. 

– Individer som befinner sig i ett missbruk behöver en väg ut ur missbruket, inte ut ur Sverige. Människor som flytt har ofta har varit med om traumatiska händelser som kan bidra till psykisk ohälsa och missbruk, därför behöver de mer stöd, hjälp och omtanke –inte mindre,  säger Irma Kilim. 

IOGT-NTO ser dock positivt på att regeringen vill stärka beroendevården och förslaget att beroendevården ska ligga på regionerna.  

– Kommuner, regioner, organisationer och enskilda personer har under många år signalerat ett behov av förbättringar inom beroendevården, inte minst vad gäller samordningen. Att flytta ansvaret till en huvudman kommer förhoppningsvis förbättra situationen för personerna med ett beroende och deras anhöriga. 

IOGT-NTO välkomnar den nya regeringens förslag om att stärka cancervården och hoppas att regeringen lyfter vikten av prevention i cancerarbetet, framför allt förebyggande av riskfaktorer för cancer. Alkohol är den näst största riskfaktorn för cancer efter tobak, och en folkhälsobaserad alkoholpolitik kan minska cancerbördan.

IOGT-NTO påpekar att den nya socialministern, Jakob Forssmed, tar över i en viktig tid för svensk folkhälsopolitik. 

– Sverige har länge varit ett föregångsland på folkhälsoområdet, särskilt vad gäller alkoholpolitiken. Jag hoppas därför att den nya socialministern fortsätter att utveckla ANDTS-frågorna och främjar åtgärder som syftar till ett samhälle där människors hälsa prioriteras, inte hälsoskadliga industrier.

Mer från Accent