Ungas drickande

”FOMO” får unga att dricka mer

De ungdomar som är mest rädda att missa något dricker sig fullast visar undersökning.

Rädslan att missa något kul, spännande eller intressant som vänner gör, eller Fear Of Missing Out, FOMO, är något som på senare tid börjat intressera forskningen. I en ny studie har norska forskare visat att de ungdomar som är mest rädda för att gå miste om något också är de som dricker sig berusade oftast.

– De nya resultaten visar att FOMO till en del kan förklara varför unga går på fest och dricker alkohol, säger Geir Scott Brunborg, huvudförfattare till studien och seniorforskare på norska Folkhälsoinstitutets avdelning för rusmedel och tobak, i ett uttalande på deras hemsida.

”Fear of missing out kan till en del förklara varför unga går på fest och dricker alkohol.”

Geir Scott Brunborg, Folkehelseinstituttet

Majoriteten av de unga i undersökningen, 70 procent, drack sig aldrig berusade, medan 21 procent rapporterade att det skedde en gång per månad eller mer sällan. En mindre grupp, 9 procent, uppgav dock att de drack sig berusade oftare än en gång i månaden. Det var också den gruppen som visade störst rädsla för att missa något och låg högst på FOMO-skalan.

Enligt forskarna innehåller FOMO dels en känslomässig komponent, med rädsla, ångest och oro, dels en kognitiv, som innebär att man jämför sina egna upplevelser med andras och med upplevelser man kunde ha haft. 

FOMO kan ses som både ett tillstånd och en egenskap. Tillståndet beskrivs som en enstaka upplevelse av ångest eller oro, till exempel när vänner är på en fest som man själv inte deltar i. Enligt forskarna verkar det som om vissa människor är mer benägna att få sådana upplevelser, och att FOMO hos dem liknar ett personlighetsdrag.

Forskarna i studien pekar på tre skäl till att hög FOMO kan kopplas till större risk för berusningsdrickande. För det första motiveras alkoholdrickande ofta av samma skäl som avgör hur stor rädslan är att missa något, till exempel önskan att känna kompetens, självständighet och samhörighet med andra. För det andra tenderar personer med hög FOMO att spendera mer tid på sociala medier där det förekommer såväl reklam som annan, direkt eller indirekt, marknadsföring av alkohol. För det tredje tackar de oftare ja till ”en runda till” eftersom de känner större rädsla för att gå miste om något roligt och spännande som kamraterna hittar på. 

”Vi fann ett klart samband mellan Fear Of Missing Out och överdrivet drickande.”

Geir Scott Brunborg.

Jämfört med dem som aldrig dricker sig berusade hade både de som gjort det en gång i månaden eller oftare, och de som gjort det mer sällan än en gång per månad, högre FOMO. 

– Även efter att vi har justerat för andra faktorer, som vi vet påverkar alkoholkonsumtion, fann vi ett klart samband mellan hög FOMO och större sannolikhet för överdrivet drickande, säger Geir Scott Brunborg.

Studien är publicerad i Drug and Alcohol Review

Mer från Accent