ADHD

Vaksamma föräldrar kan hindra missbruk hos tonåringar med ADHD

Barn med ADHD löper större risk att hamna i missbruk. Det hindras bäst av vaksamma föräldrar som håller koll på vad barnen har för sig.

En ny studie av Brooke S. G. Molina, vid psykiatriska instituionen på University of Pittsburgh, visar att föräldrar som är medvetna om riskerna, och håller koll på vad barnen har för sig, har barn som använder mindre droger, oavsett diagnos på barnet.

Barn med ADHD får ofta negativ uppmärksamhet på grund av sin impulsivitet och hyperaktivitet. De har också ofta problem med kompisar och söker sig därför gärna till andra impulsiva och risktagande personer. Det gör dem sårbara för missbruk. Forskning bekräftar också att de oftare än andra tonåringar använder alkohol och andra droger.

Inga tidigare studier har dock visat vad som kan göras för att förebygga drogmissbruk. Brooke Molina fann emellertid att föräldrar som visste vad deras barn hade för sig, vart de tog vägen och vilka deras vänner var, hade tonåringar som använde mindre alkohol, oavsett hur allvarlig ADHD-diagnos deras barn hade.

− Alltså kan vaksamma föräldrar motverka det grupptryck som oftast omger tonåringars alkoholdrickande, säger Brooke Molina.

Resultaten visar att det är värt att satsa på att medvetandegöra föräldrar till tonåringar med ADHD och understryka vikten av aktivt och positivt föräldraskap.

Studien är publicerad i Journal of Abnormal Psychology.

Eva Ekeroth

Mer från Accent