Tullen

Tullen föreslås få ökade resurser

Regeringen föreslår att Tullverket tillförs 115 miljoner 2018 för att öka gränskontrollerna och stoppa den illegala handeln med vapen och narkotika vid gränserna.

Tullverket har tidigare flaggat för att de inte klarar att sköta gränskontrollerna på det sätt de skulle önska. Nattetid kan gränsövergångar ofta stå obevakade. I tider då alltmer handel sker över internet skickas fler och fler försändelser över gränserna, både med post och stora fordon.  Arbetet är tidskrävande.

Det stora spaningsarbetet som låg bakom att 17 personer åtalades i den stora ”spritbusshärvan” förra året krävde också stora resurser. Ska det kunna fortsätta krävs mer resurser.

Nu har regeringen lyssnat på Tullverket och tillför 115 extra miljoner för 2018, 130 miljoner extra 2019 och 2020 samt 185 miljoner extra 2021.

– Den illegala handeln med narkotika och vapen bidrar till förekomsten av grov brottslighet i samhället, och måste stoppas. Därför genomför vi nu en kraftig satsning på Tullverket, säger finansminister Magdalena Andersson i ett pressmeddelande.

Den som för in alkohol eller andra punktskattepliktiga varor utan att betala skatten kommer att få betala dubbelt så mycket som tidigare i så kallat transporttillägg. Det höjs från 20 procent till 40 procent av punktskatten.

Hur de extra miljonerna ska användas vet inte Tullverket än.

– Vi har ju inte sett skrivningen i budgetpropositionen än, så vi vet inte om medlen är låsta på något sätt. Men helt klar är att vi kommer att kunna rekrytera mer personal. Vi är för få och behöver bli fler, säger Tullverkets kommunikationschef Anette Malmberg till Accent.

Av myndighetens budgetunderlag framgår att Tullverket anser sig stå inför inför förändrade förutsättningar för sitt uppdrag.

”Den traditionella smugglingen av narkotika, vapen, alkohol och tobak fortsätter samtidigt som nya och minst lika viktiga områden tillkommer: punktskatter, terrorism, civilt försvar och förändrade satsningar inom samverkan mot den organiserade brottsligheten.”

Enligt Tullverket har en konsekvens av ökade kostnader varit att de tvingats göra nedprioriteringar i den operativa kärnverksamheten. Utan ökade resurser skulle bemanningen tvingas minska ytterligare.

Tullverket tror också att inflödet av så kallade nätdroger kommer att fortsätta öka. Insatserna mot nätdrogerna har, enligt Tullverket, flera syften: att hindra att narkotika når ungdomar, öka möjligheterna att upptäcka nya preparat och nya användarmönster och att förebygga smuggling.

Mer från Accent