narkotika

Straff för grova narkotikabrott skärps

I dag, den 1 juli, skärps straffen för mycket allvarliga narkotikabrott. Samtidigt införs två nya brottsrubriceringar: synnerligen grovt narkotikabrott och synnerligen grov smuggling.

Det har riksdagen beslutat. Enligt Justitieutskottets betänkande var inte regeringens syfte med lagförslaget att påverka straffnivåerna generellt, utan att skärpa straffen för gärningar som avser hantering av synnerligen stora mängder narkotika. Enligt utskottets uppfattning låg Sverige i underkant när det gäller straffen för de allra grövsta narkotikabrotten.

För grovt narkotikabrott eller grov narkotikasmuggling ska dömas till fängelse i lägst två år och högst sju år. För narkotikabrott eller narkotikasmuggling som är att anse som synnerligen grovt ska dömas till fängelse i lägst sex och högst tio år.

Bakgrunden är att antalet lagföringsbeslut för narkotikabrott och narkotikasmuggling mer än fördubblats under perioden 2003–2014. Men ökningen har i huvudsaklig utsträckning gällt ringa narkotikabrott. Lagföringsbesluten för grova narkotikabrott har däremot minskat kraftigt, främst efter 2011, och färre har dömts till fängelse.

I Justitieutskottets betänkande framhålls att narkotikamissbruk och illegal narkotikahandel utgör allvarliga hot mot samhället, och att kampen mot narkotika och dess skadeverkningar därför är högt prioriterad av regeringen: ”Den straffrättsliga regleringen har en central roll i narkotikabekämpningen. Strafflagstiftningen ska ge uttryck för en sträng, fast och konsekvent syn på den illegala narkotikahanteringen och tydligt förmedla samhällets avståndstagande.”

Mer från Accent