alkohol

Storbritannien sänker riskgränsen för alkohol

Allt färre hävdar att alkohol är nyttigt och sällar sig istället till åsikten att ju mindre desto bättre. Nu sänker Storbritannien gränsen för riskkonsumtion.

I fredags sänkte Storbritannien riskgränsen för män från 21 till 14 enheter alkohol per vecka, samma som för kvinnor. Det motsvarar sex pints av medelstort öl per vecka. (En brittisk pint motsvarar drygt en halvliter). Dessutom förtydligas att det inte finns någon riskfri konsumtion för gravida.

Brittiska hälsodepartementet skriver på regeringens webbplats att ändringarna beror på de nya kunskaperna om alkoholens bidrag till ökad risk för cancer. De tidigare riktlinjerna antogs 1995 då kunskapen om alkoholens cancerframkallande effekter var dålig.

Riktlinjerna kompletteras med rekommendationen att inte spara de 14 enheterna till ett och samma tillfälle samt att ta flera alkoholfria dagar per vecka.

Det är en stor skillnad mot tidigare då det ofta framhållits att lite alkohol om dagen har en skyddande effekt för hjärtat. Ett påstående som dock visade sig sakna grund enligt de forskare som för IOGT-NTO:s och Svenska Läkaresällskapets räkning gick igenom en stor mängd studier som antagandet baseras på. Deras genomgång är publicerad i den rapport som Accent tidigare skrivit om.

WHO har också länge hävdat att ju mindre alkohol desto bättre. Bland frågor och svar på deras webbplats kan man som svar på frågan ”Hur kan jag dricka säkert?” läsa: ”Det här kanske inte är det svar folk vill höra, men det finns ingen säker gräns för alkohol. Naturligtvis finns det lågrisk-konsumtion, men WHO sätter inga gränser eftersom det finns bevis för att det bästa för hälsan är att inte dricka alls. Alkohol bidrar till omkring 60 olika diagnoser och för nästan alla gäller ett tydligt dos–responsförhållande, så ju mer du dricker desto högre blir risken att du drabbas av sjukdomen. Ju mindre desto bättre.”

Nu verkar allt fler följa efter.

Att det är vanskligt att tala om riskfri alkoholkonsumtion blir tydligt om man tittar på olika länders riktlinjer eller rekommendationer till sina medborgare. Vilka ska man lita på? Eller tål chilenare mer alkohol än britter och svenskar? Tittar man på storleken på gränsvärdena blir det uppenbart att nivåerna påverkas mer av kulturella skillnader än av medicinska skäl.

Det bekräftas av ett uttalande på brittiska regeringens webbplats av Mark Petticrew, professor i folkhälsoutvärdering vid the London School of Hygiene and Tropical Medicine och en av dem som lett arbetet med att revidera riktlinjerna:

– De nya riktlinjerna baseras på nya fakta från en rad studier både från Storbritannien och andra länder. Vi har gått igenom och analyserat resultaten noggrant och våra nya riktlinjer vilar på strikt vetenskaplig grund, men vi har också tagit hänsyn till vilken nivå som kan accepteras och behovet av att kunna ge ett tydligt budskap, säger han.

Inte heller de nya brittiska riktlinjerna är alltså uteslutande grundade på medicinsk vetenskap.

Enligt the Guardian finns fler studier som tyder på att alkohol saknar positiva effekter för hälsan. En ny studie från University College London visar att patienter som lät bli att dricka alkohol i fyra veckor förbättrade sin leverfunktion, sitt blodtryck och sina kolesterolvärden och minskade risken för diabetes och leversjukdom.

The Guardian skriver också att experter från the National Institute for Health and Clinical Excellence varnar för att det inte finns några säkra gränser för alkoholkonsumtion.

EU-organet Joint Action on Reducing Alcohol Related Harm (RARHA), har gjort en sammanställning av medlemsländernas riktliner. Av EU:s 35 länder har 28 en definition av en standarddrink mätt i gram ren alkohol, men det finns ingen enighet om hur många gram alkohol standarddrinken innehåller. 22 länder har riktlinjer eller rekommendationer för mängden alkohol man inte ska överskrida på en dag eller en vecka. Sex länder har särskilda rekommendationer för äldre och 15 för unga. De flesta har också rekommendationer för gravida.

En sammanställning, som OECD gjort av de riskgränser som medlemsländerna uppger, visar att Storbritannien nu är det land som har lägst riskgräns för män, 10 gram ren alkohol per dag. Högsta gräns har Chile satt med mellan 52 och 62 gram per dag för män.

För kvinnor har Nederländerna och Sloveninen den lägsta gränsen med 10g per dag.

Några länders riskgränser

Land, standarddrink:             riskgräns vecka/dag:       per tillfälle:

Storbritannien: 8g                       14 st/16g                                     – st

Sverige: 12g
(män)                                                  14 st/24g                                      5 st/60g
(kvinnor)                                              9 st/15g                                      4 st/48g

Danmark: 12g
(män)                                                   – st/24g                                       4 st/48g
(kvinnor)                                             – st/12g                                        4 st/48g

Finland: 12g
(män)                                                   – st/24g                                       7 st/84g
(kvinnor)                                             – st/12g                                        5 st/60g

Frankrike: 10g
(män)                                                  – st/30g                                        – st
(kvinnor)                                            – st/20g                                        – st

Tjeckien: 16g
(män)                                                  – st/40g                                        – st
(kvinnor)                                            – st/20g                                        – st

Nederländerna: 10g
(män)                                                   2 st/20g                                       – st
(kvinnor)                                              1 st/10g                                       – st

Slovenien: 10g
(män)                                                   2 st/20g                                        5 st/50g
(kvinnor)                                              1 st/10g                                        4 st/40g

Australien: 10g
(män)                                                   – st/20g                                        4 st/40g
(kvinnor)                                             – st/20g                                        4 st/40g

Kanada: 13,6g
(män)                                                   15 st/30g                                        4 st/54g
(kvinnor)                                             10 st/20g                                        3 st/41g

Chile: 13–15,5g
(män)                                                    4 st/52–62g                                  5 st/69g
(kvinnor)                                              3 st/39–46g                                  5 st/69g

Källa: Devaux, M. and F. Sassi (2015), “Alcohol consumption and harmful drinking: Trends and social disparities across OECD countries”, OECD Health Working Papers, No. 79, OECD Publishing, Paris.

Mer från Accent