Val 2018

Så vill riksdagspartierna forma alkoholpolitiken

Enligt forskningen är tillgängligheten, monopolet och skatterna avgörande för folkhälsan. Ändå finns det partier i Sveriges riksdag som vill avskaffa eller försvaga monopolet.

Från att ha stigit ända sedan EU-inträdet har svenskarna alkoholkonsumtion minskat de senaste åren. Ungdomars konsumtion har minskat mest, medan äldre går mot strömmen och ökar sin konsumtion.

Att det finns ett samband mellan totalkonsumtion av alkohol och skador har varit känt länge. Ibland har det ifrågasatts om sambandet fortfarande gäller med tanke på att svenskarnas dryckesvanor har ändrats så att sprit blivit allt ovanligare medan vin och öl konsumeras allt mer. En ny undersökning visar dock att sambandet fortfarande är starkt och gäller alla typer av alkoholrelaterade skador. Forskare rekommenderar därför att alkoholpolitiken utformas så att totalkonsumtionen av alkohol hålls nere.

Alkoholmonopolet och gårdsförsäljningen

Fakta: I Sverige har vi ett statligt monopol på detaljhandel med alkohol, vilket innebär att Systembolaget är den enda aktör som får sälja drycker med en alkoholstyrka 3,5 volymprocent.

Med jämna mellanrum hörs krav på att små svenska alkoholproducenter ska få sälja sina produkter till besökare, så kallad gårdsförsäljning, även om det främst handlar om bryggerier. Frågan har utretts två gånger och båda gångerna har det visat sig svårt att förena sådan försäljning med detaljhandelsmonopolet.

Så sent som i våras uppmanades regeringen av riksdagen att tillsätta ännu en utredning av gårdsförsäljningen. Den nuvarande regeringen har dock avstått. Hur det blir efter valet får återstår att se.

Problemet med sådan producentförsäljning, förutom att det definitionsmässigt innebär att monopolet är avskaffat om även andra tillåts bedriva detaljhandel, är att det gynnar svenska producenter. Protektionism är ett rött skynke för EU som värnar fri handel mellan medlemsstaterna. Brott mot reglerna riskerar få till följd att Sverige blir av med undantaget som ger Systembolaget möjlighet att ha ensamrätt på detaljhandel.

Riksdagspartierna:

Vänsterpartiet (V), Socialdemokraterna (S) och Miljöpartiet (MP) vill ha kvar Systembolagets alkoholmonopol och säger även nej till gårdsförsäljning.

Centerpartiet (C), Liberalerna (L), Kristdemokraterna (KD), och Moderaterna (M), uppger även de att de vill behålla Systembolagets monopol. Men vill samtidigt tillåta gårdsförsäljning ”under förutsättning att den visar sig vara förenlig med monopolet”.

Sverigedemokraterna (SD) vill som enda parti avskaffa Systembolagets monopol med hänvisning till att ”Ett statligt alkoholmonopol rimmar illa med ett upplyst och modernt samhälle”. De motionerade i oktober 2017 i riksdagen om monopolets avskaffande. SD är även positiva till gårdsförsäljning.

IOGT-NTO:

Vill bevara Systembolagets monopol och säger nej till producentförsäljning (som missvisande kallas gårdsförsäljning).

Alkoholskatten

Fakta: Priset är en av de viktigaste faktorerna för att påverka alkoholkonsumtionen. Istället för att som andra varor beläggas med moms beskattas alkohol därför med en så kallad punktskatt, alkoholskatt som varierar beroende på dryck och styrka: högre skatt för starkare dryck. Drycken beskattas i kronor per liter. Samma belopp för såväl dyra som billiga sorter. Öl med lägre alkoholhalt än 2,8 och vin med lägre alkoholhalt än 2,25 volymprocent belastas inte av någon alkoholskatt alls.

Alkoholskatten höjdes senast den 1 januari 2017. Mellan 2008 och 2014 skedde ingen höjning.

Riksdagspartierna:

V vill använda skatter som ett styrinstrument för att minska alkoholkonsumtionen, och anser att alkohol ska beskattas i proportion till skadeverkningarna.

S uttalar sig vare sig för höjningar eller sänkningar av alkoholskatterna, utan konstaterar att skatten bör ses över med regelbundna mellanrum.

MP anser att höga alkoholskatter är viktigt i Sveriges restriktiva alkoholpolitik, och att det är bra att höja alkoholskatten.

C vill sänka skatten på öl och vin med hänvisning till att det motverkar att alkohol förs in olagligt i Sverige.

L tycker att alkoholskatterna ska vara höga och höjas i takt med inflationen. Risken med för höga alkoholskatter är dock, menar de, att det blir mer smuggling och svartsprit.

KD vill ha hög alkoholskatt med hänvisning till att det bidrar till att hålla nere alkoholkonsumtionen.

M har inga förslag om att förändra alkoholskatten. De vill dock tillsätta en utredning som kartlägger den illegala införseln av alkohol och hur den påverkas av skattenivåerna.

SD anser att alkoholskatterna redan ligger på en relativt hög nivå, och har inga förslag till förändringar.

IOGT-NTO:

IOGT-NTO:s kongress 2017 uppmanade regeringen att så snart som möjligt införa en årlig indexering av punktskatten på alkohol kopplad till konsumentprisindex.

Serveringstillstånd och öppettider på krogen

Fakta: För att få servera alkoholdrycker krävs tillstånd av den kommun där serveringsstället ligger. Den som söker tillstånd måste visa att den har kunskap om alkohollagen genom ett skriftligt prov.

Kommunen beslutar under vilka tider som alkohol får serveras. Om kommunen inte beslutar något annat får servering inte påbörjas före klockan 11.00 och inte pågå längre än till klockan 01.00.

Riksdagspartierna:

V, S och MP anser samtliga att den ordning som finns idag ska behållas med hänvisning till folkhälsan.

C anser att näringsidkare som driver uteställen ska få ha mer flexibla öppettider än idag, och att samma regler ska gälla i hela landet.

L vill även de se flexiblare öppettider, men anser att de som missköter sig ska kunna bli av med sitt serveringstillstånd snabbare än idag.

KD anser att serveringstillstånd endast ska ges till de restauranger och krogar som lever upp till ansvarsfull alkoholservering. De anser också att krogarnas öppettider bör begränsas för att minska alkoholkonsumtion och krogrelaterat våld.

M understryker vikten av god tillsyn från ansvariga myndigheter så att de regler som finns efterlevs.

SD anser att serveringstillstånd även fortsättningsvis ska vara en kommunal angelägenhet.

IOGT-NTO:

Anser att serveringstillstånd ska kunna överklagas av varje kommuninvånare, länsstyrelse och Folkhälsomyndigheten, att tillsynen ska prioriteras i kommunens arbete, att tillfälliga tillstånd ska beviljas restriktivt, att ingen alkoholservering ska ske senare än 01.00 samt att den som har serveringstillstånd också ska ha ett rikt utbud av alkoholfria drycker.

Alkoholreklamen

Fakta: Fram till 2003 var alkoholreklam förbjuden i Sverige. Men genom en dom i marknadsdomstolen blev det lagligt med alkoholreklam i tidningar. Marknadsföring av alkohol ska vara måttfull och inte uppmana till bruk. Reklamen får inte rikta sig till eller skildra personer under 25 år. Reglerna gäller oavsett om det handlar om tryckta medier eller på internet.

I radio och tv får ingen alkoholreklam förekomma. Ändå kan man se sådan reklam i vissa tv-kanaler. Det beror på att dessa sänder från Storbritannien som har en mer liberal lagstiftning. Annonser för alkoholprodukter får endast visa råvaror som ingår i produkten, enstaka förpackning eller varumärke.

Riksdagspartierna:

V vill förbjuda alla former av alkoholreklam i Sverige. De vill att regeringen ska driva frågan inom EU om att varje medlemsland ska få avgöra om det vill förbjuda alkoholreklam.

S menar att Sverige har så strikta regler för alkoholreklam som EU:s regler tillåter.

MP vill förbjuda alkoholreklam.

C vill förbjuda alkoholreklam.

L vill att alkoholreklam ska regleras på samma sätt som tobaksreklam, vilket skulle innebära hårdare regler än dagens.

KD anser att Sverige i EU bör driva möjligheten att begränsa tv-reklam som idag sänds från utlandet och som når svenska tittare.

M har inga förslag om att förändra regelverket för alkoholreklam.

SD uppger att alkoholreklam är en kommunal fråga och vill inte ”peta” i den.

IOGT-NTO:

Vill att alkoholreklam förbjuds.

Fotnot 1: Följande personer har svarat för respektive partis räkning: Karin Rågsjö (V), Mia Nikali (S), Mattias Kristoffersson (MP), Malin Henriksson (C), Malin Strid (L), Tove Fridman (KD), Josefin Dahlerus (M), Ludvig Grufman (SD). När det gäller SD betonar IOGT-NTO att man vare sig delar människosyn eller värdegrund med partiet, och har även en särskild policy i frågan.

Fotnot 2: Sedan denna artikel publicerades har Sverigedemokraternas pressavdelning kontaktat Accent ett antal gånger. Vid de första samtalen hade de inget att erinra mot innehållet i sina svar, men senare har de försökt förmå ansvarig utgivare att ändra de svar om alkoholmonopolets framtid som de lämnade skriftligt före sommaren. Ett svar som de menar är felaktigt. Faktum kvarstår dock: De uppgav före sommaren att de vill avskaffa alkoholmonopolet. SD:s presstjänst fick möjlighet att korrigera svaren före publicering.

Mer från Accent