Val 2018

Så vill riksdagspartierna forma narkotikapolitiken

Narkotikafrågan seglar emellanåt upp som ett hett ämne, framför allt när det gäller cannabis. Men riksdagspartierna tycker att politiken som förs i dag är bra, även om det blåser vaga liberaliseringsvindar.

Här nedan svarar riksdagspartierna på Accents frågor om den svenska narkotikapolitiken.

Eget bruk av narkotika

Fakta: Avkriminalisering av narkotikabruk innebär att det inte längre är straffbart att använda narkotika. All annan hantering, så som odling, försäljning och import kan fortfarande vara olaglig. 

Att i stället legalisera narkotika är att gå ett steg längre och göra all hantering och användning laglig. En följd av legalisering blir, rimligen, att det även blir tillåtet att sälja narkotika.

I december förra året fattade Norge beslut om att avkriminalisera bruket. Inte heller i Danmark är det straffbart att bruka narkotika.

Fråga: Vill ni avkriminalisera bruk av narkotika?

Riksdagspartierna:

Vänsterpartiet (V) anser inte att det ska vara kriminellt att vara påverkad av narkotika. Däremot anser de att tillverkning, försäljning och innehav av narkotika ska vara olagligt. Vänsterpartiet vill också utreda hur lagen om kriminalisering av eget bruk har inverkat på antalet missbrukare och brukare, samt deras livskvalitet, hälsa och drogfrihet.

Socialdemokraterna (S) vill inte avkriminalisera.

Miljöpartiet (MP) vill inte avkrimininalisera bruket av narkotika, men vill att ”se ett ändrat fokus från straff till vård.”

Centerpartiet (C) vill ha en fortsatt restriktiv narkotikapolitik, där innehav, köp och försäljning fortsatt är olagligt. De vill utreda omfattningen och orsakerna till narkotikadödligheten och är öppna för att se över lagstiftningen som förbjuder bruk, om det är vad som krävs för att minska dödligheten.

Liberalerna (L) vill inte avkrimininalisera bruket av narkotika. Partiet skriver att ”för att narkotikaberoende ska kunna förebyggas, motverkas och behandlas så behöver hela kedjan, från produktion via langning till bruk, vara kriminaliserad.”

Kristdemokraterna (KD) vill inte avkriminalisera eget bruk, utan vill ”stoppa alla tendenser till drogliberalisering”. De är dock beredda att se över straffskalan för eget bruk av narkotika, så att den ”i större grad främjar vård och prevention.”

Moderaterna (M) vill inte avkriminalisera bruket av narkotika. Partiet skriver att förbudet mot bruk ”spelar en avgörande roll för vilka signaler vi gemensamt skickar till framförallt alla barn och ungdomar.”

Sverigedemokraterna (SD) vill inte avkriminalisera.

IOGT-NTO:

IOGT-NTO:s grundinställning är att politiken ska syfta till så stor frihet från narkotika som möjligt. En restriktiv politik är grunden i att förebygga framtida narkotikaproblem. IOGT-NTO tycker att all befattning med narkotika, det vill säga konsumtion, innehav och överlåtelse, ska vara förbjuden.

 

Legalisering av narkotika

Fakta: I dag är all hantering av narkotika – bruk, innehav, försäljning – förbjuden. Fram till 1988 var det inte straffbart att bruka narkotika, eller att inneha en liten mängd för eget bruk. Bakgrunden till lagändringen var främst en tydlig markering från samhällets sida, men polisen hade också svårt att få fast langare som placerade narkotika i en förvaringsbox och gick och hämtade en liten mängd i taget, som de kunde hävda var för eget bruk.

Fråga: Vill ni legalisera eller sänka straffen för någon form av hantering av narkotika – innehav, försäljning, tillverkning och så vidare?

Riksdagspartierna:

Vänsterpartiet (V) vill behålla nuvarande lagstiftning, men se över straffsatserna.

Socialdemokraterna (S) vill behålla nuvarande lagstiftning och skriver att de arbetar för att ”skärpa straffen för olika typer av narkotikabrott.”

Miljöpartiet (MP) vill behålla nuvarande lagstiftning.

Centerpartiet (C) vill behålla nuvarande lagstiftning.

Liberalerna (L) vill i stort behålla nuvarande lagstiftning, men vill att påföljden för ringa narkotikabrott i normalfallet ska vara missbruksvård.

Kristdemokraterna (KD) vill behålla nuvarande lagstiftning.

Moderaterna (M) vill behålla nuvarande lagstiftning, men skriver att ”efter ett antal domar från Högsta domstolen under 2012–2013 har straffen för narkotikabrott, även sådana brott som sker i överlåtelsesyfte, mildrats väsentligt. Moderaterna vill se en återgång till de strängare straff vid narkotikaförsäljning som gällde tidigare.”

Sverigedemokraterna (SD) vill behålla nuvarande lagstiftning.

IOGT-NTO:

Är motståndare till legalisering av narkotika. Den främsta anledningen är att en helt eller delvis legal marknad ökar tillgången på narkotika samtidigt som kommersiella krafter kommer in, med allt vad det innebär. Allt pekar på att detta ökar bruket av narkotika och i förlängningen skadorna.

Cannabis för medicinskt bruk

Fakta: Medicinskt bruk av cannabis innebär att läkare skriver ut preparatet på recept. Idag förekommer två cannabisläkemedel i Sverige: Sativex som kan skrivas ut till MS-patienter mot muskelstelhet, samt Bediol som några få patienter fått på licens mot smärta, och som nu ska testas på ryggmärgsskadade.

Fråga: Vill ni förenkla reglerna för förskrivning av cannabis för medicinskt bruk?

Vänsterpartiet (V) vill inte förenkla reglerna för förskrivning av cannabis för medicinskt bruk, det vill inte heller Socialdemokraterna (S) och Miljöpartiet (MP).

Centerpartiet (C), Liberalerna (L) och Kristdemokraterna (KD) vill att medicinsk cannabis ska räknas som vilket läkemedel som helst. De anser inte att det är en politisk fråga utan att det är upp till Läkemedelsverket att avgöra om och hur det ska förskrivas.

Moderaterna (M) vill inte förenkla förenkla reglerna. Moderaterna skriver: ”Vi står bakom nuvarande ordning som innebär att det kan ske en individuell prövning. En ansökan måste författas av läkare. En privatperson kan alltså inte ansöka själv. Någon ytterligare förenkling av reglerna är inte nödvändigt.”

Sverigedemokraterna (SD) har inte tagit ställning i frågan: ”Vi anser att det är viktigt att först forska och utreda frågan om för- och nackdelar med medicinsk cannabis innan vi tar ställning helt i frågan.”

 

IOGT-NTO:

Det finns evidens för att cannabisplantan kan användas medicinskt. Denna evidens överdrivs ofta kraftigt i debatten, på många områden behövs fortfarande mer forskning. Grundinställningen är att cannabis, i den mån det ska användas medicinskt, ska användas i form av grundligt testade och godkända läkemedel.

Den utveckling som skett i många delstater i USA, där det i praktiken är möjligt för nästan alla att köpa så kallad medicinsk cannabis i vilken form som helst, tycker IOGT-NTO är mycket olycklig. Det blir mycket enklare att få tag på cannabis och därmed verkar användandet öka.

 

Sprutrum

Fakta: Sprutrum, eller injektionsrum, är speciellt inrättade rum där personer kan injicera narkotika med tillgång till medicinsk personal som kan ge råd om smittskydd och minska risken för överdoser. Sprutrum finns i både Norge och Danmark.

Fråga: Vill ni införa sprutrum?

Riksdagspartierna:

Vänsterpartiet (V) har inga förslag på att införa sprutrum, men vill ”stärka tillgången till sprututbyte och andra så kallade lågtröskelverksamheter.”

Socialdemokraterna (S) har inga förslag om att införa sprutrum.

Miljöpartiet (MP) vill inleda försöksverksamhet med injektionsrum. Miljöpartiet skriver att ”erfarenheter från andra länder visar att det är en effektiv åtgärd för att minska spridningen av smittsamma sjukdomar och för att färre ska dö till följd av sitt missbruk. Det ger även en möjlighet att upprätta en första kontakt mellan brukaren och myndigheter och så småningom rekommendera avvänjningsprogram.”

Centerpartiet (C) har inte tagit ställning i frågan ännu, utan vill först utreda den ”noggrant”.

Liberalerna (L) har inte tagit ställning i frågan.

Kristdemokraterna (KD) har inga förslag om sprutrum.

Moderaterna (M) vill inte införa sprutrum. Moderaterna tycker att det legitimerar missbruk av narkotika och skriver att ”sprutrum eller injiceringsrum är fel väg att gå. Den som hamnat i ett missbruk ska få all möjlig hjälp och stöd att försöka bli av med sitt missbruk.”

Sverigedemokraterna (SD) har inte tagit ställning i frågan.

IOGT-NTO:

IOGT-NTO har inte tagit ställning specifikt till sprutrum i något drogpolitiskt program. I det senaste programmet från 2015 står dock: ”Sverige ska nationellt och internationellt motarbeta alla former av liberalisering av narkotikapolitiken”.

Obs! När det gäller SD betonar IOGT-NTO (som antagit en särskild policy i frågan) att organisationen vare sig delar människosyn eller värdegrund med partiet.

Mer från Accent