Riksdagen beslutar om ANDT-strategin

DRUGNEWS. Förslaget till ny strategi för alkohol-, narkotika-, dopings- och tobakspolitiken åren 2011 till 2015 ska debatteras och beslutas i riksdagen idag. Det finns flera konfliktämnen i strategin.

Ett hett ämne inför dagens debatt i riksdagen när det gäller regeringens proposition ”En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken” är ordalydelsen i de övergripande målen. Regeringen föreslår ”ett samhälle fritt från narkotika och dopning, med minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och med ett minskat tobaksbruk.”

Alltså nolltolerans mot narkotika och doping och ett minskat tobaksbruk men när det gäller alkohol betonas inte konsumtionen, man ska förhindra allt skadligt drickande. Även om alkoholkonsumtionen nämns i såväl regeringsdeklarationen som i underliggande texter i strategin.

De rödgröna partierna anser att det tydligt bör uttryckas i målen att alkoholkonsumtionen borde minskas.

– Vi vill ha en tuffare skrivning. Hög totalkonsumtion kan leda till att fler hamnar i riskbruk och missbruk, säger Eva Olofsson som också i större utsträckning vill uppmärksamma våld mot barn och missbrukande kvinnor.

Även frivilligorganisationer har noterat de olika målen.

– Att minskad alkoholkonsumtion inte står med i strategimålet är en eftergift åt alkoholindustrin som bara vill varna för skadligt drickande. Det är en försvagning jämfört med tidigare, säger Mats Gunnarsson, generalsekreterare i Sveriges landsråd för alkohol- och narkotikafrågor till Drugnews.

Vänstern vill att Sverige tar förnyat initiativ till att sänka de höga införselkvoterna i EU och driver på för alkolås i fordon. De vill även se att en handlingsplan tas fram för att minska drickandet bland ungdomar.

Miljöpartiet vill att man i strategin ska driva på för att slippa utsättas för reklam för alkohol och tobak i såväl EU som i Sverige och att det övergripande målet ska inkludera läkemedelsberoende, som beräknas omfatta cirka 65 000 svenskar.

Att det väntas bli debatt i alkoholfrågan har också bakgrund i att regeringen kritiserats för liberaliseringar – bland annat med den nya alkohollagen som lättat på flera alkoholregler och kan leda till att antalet serveringstillstånd ökar. Den omstridda gårdsförsäljningen är ett annat exempel.

Regeringens förslag till ny ANDT-strategi har fått klartecken av socialutskottet. Med tillägget att utskottets samtliga ledamöter vill att ett förslag till att kriminalisera så kallad eftersupning tas fram för att hindra förare att komma undan ansvar för rattfylleri.

• ANDT-strategin är tänkt vara samlande för att underlätta statens styrning av insatser av resurser och stöd för prevention, kontroll och vård på området. Samarbete mellan myndigheter och ideella organisationer understryks, särskilt på lokal och regional nivå. Dessutom poängteras metodutveckling, förbättrad tillsyn och forskning.

Riksdagsdebatten om ANDT-strategin inleds vid lunchtid på onsdag och beslut väntas kring klockan 16.

• Fotnot: Socialutskottets betänkande: En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken m.m. (2010/11:SoU8).

Drugnews/SL

Mer från Accent