Norge

Norsk rusreform i ett vakuum – ”Risk för normalisering”

Den norska regeringen behöver snabba på sin utlovade reform kring förebyggande insatser och behandling av alkohol- och narkotikaberoende. Det menar norska Blå Kors som oroas av att kokainmissbruket ökar bland ungdomar.

Det är bråttom med att få en ny drogpolitik på plats, säger Ingvild Belck-Olsen, politisk chef på norska nykterhetsorganisationen Blå Kors.

Blå Kors beskriver det nuvarande drogpolitiska läget i Norge som ett vakuum – 2021 röstade norska stortinget ner den dåvarande regeringens förslag på en så kallad rusreform, där innehav av narkotika  för eget bruk inte skulle vara straffbart. Nästa regering, bestående av Arbeiderpartiet och Senterpartiet, lovade istället att genomföra en reform där fokus skulle ligga på förebyggande insatser och behandling. Men reformen dröjer.

– Vi är bekymrade över utvecklingen. Vi ser att narkotikaanvändandet bland unga människor ökar. Framförallt gäller det kokain, som ofta används tillsammans med alkohol.

Enligt siffror från undersökningen Ungdata 2023 har åtta procent av gymnasieeleverna använt kokain, vilket är en ökning från tre procent 2018.

Det som ökat på oron är det besked som våren 2022 kom från Riksadvokaten, ungefär motsvarande Riksåklagare: Norska polisen ska inte längre stoppa, visitera eller gripa människor vid misstanke om innehav av narkotika för eget bruk. Praxis har alltså blivit detsamma som den nedröstade rusreformen föreslog.

– Vi är rädda för att det ska bli en normalisering av att använda narkotika. Ungdomar upplever att det inte är så farligt, eftersom man inte får några konsekvenser.

Blå Kors oroas även av de partier och politiker som vill se en legalisering av narkotika.

I samband med kommunvalen 2023 var det flera partier och politiker som drev frågan om att testa lokala rusreformer. Ingvild Belck-Olsen och Blå Kors menar att de signaler som sänds från politiker och rättsväsende får konsekvenser i form av fler ungdomar som utvecklar ett beroende.

– Ungdomar är väldigt sårbara för att ta skada av narkotika. När bruket ökar måste vi även öka kapaciteten inom behandlingsområdet. Därför efterlyser vi särskilda behandlingsinsatser för ungdomar.

”Det ska vara lätt, och gratis, för barnen att få hjälp, oavsett var i landet man bor.”

Ingvild Belck-Olsen

Blå Kors vill även se mer undervisning om alkohol och narkotika i skolorna, och vägledning till hur föräldrar kan samtala med sina barn. Inom Blå Kors finns stor kompetens när det gäller behandling, och även kring stöd till barn som växer upp med missbruk. Detta är en grupp som behöver särskilda insatser i den kommande reformen för att förebygga alkohol- och narkotikaproblem.

– De här barnen har särskilda utmaningar som ökar risken för att få egna missbruksproblem. Regeringen vill satsa på lokala åtgärder för den här målgruppen, men vi behöver även nationella insatser. Vårt budskap är att det ska vara lätt, och gratis, för barnen att få hjälp, oavsett var i landet man bor.

En viktig del i den reform som ska läggas fram är en straffrättslig förändring. Den som har ett narkotikaberoende ska få behandling istället för straff.

– Detta blir något nytt, att lagen blir olika ifall du har ett beroende eller inte.

Sedan maj 2023 finns en särskild kommitté, Rushåndhevingsutvalget, som i juni i år ska lägga fram sitt förslag på hur man kan bedöma var gränsen går för att anses vara narkotikaberoende.

Även om Blå Kors delar uppfattningen att den med ett narkotikaberoende i första hand ska få behandling, menar de att det är viktigt med ett fortsatt förbud mot att använda illegala droger. Inte minst har det en viktig förebyggande effekt för ungdomar.

– Du ska veta att om du använder narkotika får det en konsekvens.

Mer från Accent