Motionerna som kan väcka debatt

Till årets kongress har 47 motioner inkommit. Ämnena spänner från IT-policy till medlemskort och substitutionsbehandling. Accent har gått igenom motionerna och presenterar här ett axplock.

1. ”Stoppa subutex på IOGT-NTO:s behandlingshem”

Ann-Christin Blomfeldt från Jokkmokk pekar i sin motion på de problem som behandling med subutex och metadon för med sig och menar att IOGT-NTO på det egna behandlingshemmet Dagöholm enbart ska genomföra helt drogfri behandling.

”De människor som vill leva ett drogfritt liv, vet vilka behandlingshem de ska söka till i dagsläget och väljer alternativ som är drogfria. Det finns tyvärr allt för få av den typen av behandlingshem i landet så marknaden för den typen av behandling finns om IOGT-NTO väljer att byta inriktning.”

Förbundsstyrelsen menar att det här är ett så komplext område att frågan bör belysas ytterligare i ett rådslag under den kommande mandatperioden och ber att få återkomma till nästa kongress med konkreta förslag.

2. ”Straffa fulla föräldrar”

IOGT-NTO-föreningen 283 Alne i Örnsköldsvik vill att det ska bli straffbart för föräldrar att berusa sig inför sina barn. Motionärerna menar att den som super sig full när man samtidigt har ansvar för barnen både utsätter dem för obehag och stora risker.

”Den här motionen syftar inte till att ge polisen och socialtjänsten i uppdrag att kontrollera att nykterhet råder i alla svenska hem. Däremot bör det införas lagrum som ger utrymme för skärpta straff i de fall där social misär uppdagas och där det uppenbarligen visat sig att vuxna varit berusade inför sina barn.”

Förbundsstyrelsen ser vissa problem med hur ett sådant förslag från IOGT-NTO skulle uppfattas men tror att man kan klara hem argumentationen och yrkar bifall till motionen.

3. Namnändring

De tre motionärerna tycker att namnet IOGT-NTO upplevs som ålderdomligt och otydligt och vill ha ett mer tidsenligt namn som tydligt knyter an till organisationens verksamhet. De har dock inget eget namnförslag utan föreslår att en utredning ska tillsättas.

Förbundsstyrelsen hänvisar till den starka varumärkeskännedom som finns kring IOGT-NTO och menar att ett namnbyte skulle medföra väldigt stora kostnader. Styrelsen yrkar avslag på motionen.

4. Framtidsutskott

Erik Wagner, tidigare ledamot av förbundsstyrelsen, föreslår att IOGT-NTO ska tillsätta ett framtidsutskott som ska jobba fram till kongressen 2015 ”med ett uppdrag att vrida och vända på några av de utmaningar vi som organisation står inför”. Utskottet ska bestå av tio personer och motionären nämner tre exempel på frågor han tycker de ska arbeta med: ”Framtidens organisation”, ”Bildning och ledning”, och ”IOGT-NTO i välfärden”.

”De ska under dessa fyra år arrangera workshops, konferenser och samtal runt områden och regelbundet släppa rapporter till kongress, förbundsstyrelse, distriktsstyrelser och övriga medlemmar med fakta, analys och konkreta förslag.”

Förbundsstyrelsen delar motionärens uppfattning om att arbetet med dessa frågor är viktigt men hänvisar till att man själva planerar att utse en strategigrupp som ska arbeta med framtidsfrågor fram till 2013 och yrkar därför avslag.

5. Värdegrund eller grundsatser?

Två motioner siktar in sig på ordvalet i förbundsstyrelsens förslag till den text som är tänkt att ersätta grundsatser och program i stadgarna. Motionärerna menar att ordet ”värdegrund” är omdiskuterat begrepp som dessutom saknar historia inom organisationen, och man vill därför behålla titeln ”Grundsatser”.

”Att ha ett eget ord för den ideologiska och idémässiga grund man vilar på är ett mycket starkt bevis på såväl ett genuint som långt engagemang. Detta är i allmänhet en styrka och något att tillvarata. Begreppet värdegrund däremot har ingen historia och skulle kunna användas i vilken organisation som helst. ”

Förbundstyrelsen menar att det är viktigt att markera förändringen genom att välja en ny rubrik och står fast vid sitt ordval.

6. Modernare IT-system

Flera motionärer påpekar att IOGT-NTO:s webbbaserade verktyg till mycket stor del bygger på system från Microsoft och att detta ställer till problem för den som använder andra plattformar än Windows eller
andra webbläsare än Internet Explorer.

I motionerna finns ett antal konkreta förslag som
handlar om att organisationens IT-användning ska bli
mer plattforms­oberoende.

Förbundsstyrelsen försvarar att man idag endast stöder Microsoft-baserade system med att det är mest ekonomiskt fördelaktigt och hänvisar till arbetet med en ny IT-strategi. Därmed anser man motionerna vara besvarade.

7. ”Återinför medlemskortet”

Inte mindre än fyra motioner vill att medlemskorten ska komma tillbaka. Lars-Ove Kårehed är en av motionärerna:

”Det är av stor vikt att man får ett medlemskort som man med stolthet kan visa upp som ett bevis på att man betalt för sitt medlemskap i denna fantastiska organisation. Lokalt är medlemskortet ofta knutet till någon form av förmåner som man inte har möjlighet att ta del av utan medlemskort.”

Förbundsstyrelsen menar att det visserligen inte är någon stor sak att gå tillbaka till det tidigare systemet där medlemskorten skickades ut tillsammans med inbetalningskorten. Att, som en av motionerna anför, bara skicka kortet till de som verkligen betalat skulle dock blir kostsamt menar man.

Förbundsstyrelsen yrkar avslag på motionerna och menar att den här problematiken möjligen i framtiden kan lösas genom att medlemmen loggar in och skriver ut sitt medlemskort från hemsidan.

8. Mer pengar till distrikt och föreningar

IOGT-NTO-distriktet i Västerbotten har motionerat om att förändra fördelningen av IOGT-NTO:s intäkter så att omkring 32 miljoner kronor skulle gå till lokal och regional verksamhet – en kraftig ökning jämfört med de cirka 24 miljoner som föreslås i budgeten.

Förbundsstyrelsen hänvisar till att man tillsammans med distrikten nyligen genomfört den resursutredning som tillkom efter förra kongressen och föreslår avslag på motionen. Därmed anser man motionen vara besvarad.

9. ”Spel är en drog”

Curt Thapper från Växjö berättar i sin motion om sin bakgrund med ett eget spelberoende och menar att det är dubbelmoral av organisationen att dra in pengar på spel samtidigt som man kämpar mot andra beroenden.

Särskilt riktar han in sig på Miljonlotteriets internetspel och vill att dessa läggs ned. Motionären vill också att kongressen ska besluta att spel är ”beroendeframkallande och en drog”.

Förbundsstyrelsen menar att den typ av spel som Miljonlotteriet erbjuder på nätet inte generellt kan klassas som riskspel och pekar på lotteriets omfattande spelansvarsprogram. Förbundstyrelsen menar också att även om Miljonlotteriets omsättning i dag är relativt lite på nätet, men att det tveklöst är där som framtidens spelmarknad finns, och yrkar därför avslag på motionen.

Pierre Andersson

Mer från Accent