Missbruksutredningen: Missbruk är inte ett socialt problem

Missbruksvården ska ändras från grunden. Det har regeringens utredare Gerhard Larsson kommit fram till. När han presenterade missbruksutredningen i slutet på april föreslog han 70 ändringar.

– Genomsnittspersonen som är beroende har inte sociala problem. De har jobb, familj och det börjar med ett glas efter jobbet på fredagen och en öl på hockeymatchen. Det växande problemet idag är 35-åringar som dricker varje dag, säger regeringens utredare av missbruksvården Gerhard Larsson.

För att få fatt på den växande skaran vardagssupande35-åringar, helst innan de går från riskbruk till missbruk, vill Gerhard Larsson lagstifta om att läkare måste ställa frågor om patienters dryckesvanor vid ett läkarbesök. Fler ska också få läkemedel som minskar suget efter alkohol.

– Bara 19 000 av de 330 000 som är alkoholberoende får medicin i dag. Det är för lite.

Dessutom ska landstinget ensamt ansvara för all missbruksvård; läkemedelsbehandling, substitutionsmedicinering (som ska göras tillgänglig i hela landet), behandlingshem och psykosocial behandling.

I dag är ansvaret delat mellan kommunen, som sköter boenden, öppenvård och behandlingshem, och landstinget, som ansvarar för det medicinska.

– Kvaliteten och tillgängligheten på vård skiljer sig kraftigt mellan kommunerna och det är lätt att folk hamnar mellan stolarna, säger Gerhard Larsson och påpekar:

– Nio av tio som blivit tillfrågade i en enkätundersökning vill vända sig till primärvården om de har problem inte socialtjänsten. Det är mer neutralt att prata med en läkare.

Kommunen ska enligt förslaget sköta tidig upptäckt och kort rådgivning, samt stöd till boende och sysselsättning.

Peter Moilanen som är verksamhetschef på IOGT-NTO är tveksam till att landstinget tar över missbruksvården.

– Det finns en risk att missbruk blir en medicinsk fråga. Kommun och socialtjänst ser även det sociala och de anhöriga runt om. Inte bara individens behov av medicinering.

Joanna Wågström

 .

Här är förslagen

• Ansvarsfördelning
Landstinget ska ansvara för all missbruksvård och tidig upptäckt inom primärvården. Kommunen ansvarar för tidig upptäckt och kort rådgivning, psykosocialt stöd, och stöd till boende och sysselsättning.

Gerhard Larsson. Foto: Joanna Wågström

• Sprutbyte
Varje landsting bestämmer om de vill införa sprutbyte.

• Läkemedelsbehandling
Substitutionsbehandling ska bli tillgänglig i hela landet. Behandlingen ska kombineras med psykosocial behandling.
Läkemedelsbehandling vid alkoholmissbruk ska användas i större utsträckning.

• Vårdgaranti
En person ska få vård inom 30 dagar. Om det inte uppfylls av landstinget kan personen vända sig till en annan vårdgivare.

• Tvångsvård
LVM, Lagen om vård av missbrukare, förs in i LPT, Lag om psykiatrisk tvångsvård eftersom beroende är en psykiatrisk diagnos. Lagen ska tillämpas mer rättssäkert och lika över landet. Tvångsvården ska följas upp med eftervård.

• Lågtröskelboende
Personer med hög ålder och ett långvarigt missbruk, där behandling inte gett effekt, ska få ett boende även om de inte blir drogfria.

• Tidig upptäckt
Läkare ska bli tvingade enligt lag att ställa frågor om dryckesvanor vid läkarbesök. Det är friviligt för patienten att delta.
Socialtjänsten och elevhälsan ska jobba aktivt för att upptäcka ungdomar som är i riskzonen.

• Utbildning och kompetens
Nationellt institut för forskning.
Missbruksvård ska ingå i basutbildningen för läkare, socionomer och psykologer.
Behandlingshem ska auktoriseras av Socialstyrelsen.
Fler behandlingsmetoder ska användas inom missbruksvården, idag dominerar tolvstegsbehandling.

• Individanpassad vård
Brukarens egen önskan om behandlingsform ska väga tungt.
Rätt till personligt ombud.
Specialistmottagning för ungdomar i varje län.
Anpassad vård för vissa grupper exempelvis gravida kvinnor.

• Kriminalvården
Ska förebygga återfall.
Kommunen ska senast 30 dagar innan en person avtjänat sitt straff ha en plan för vad som ska hända efter fängelsevistelsen.

 .

Så här många har problem med droger

Riskbruk alkohol 1 000 000

Alkoholberoende 330 000

Riskbruk narkotika 77 000

Tungt narkotikamissbruk 29 500

Dopning, regelbundet 10 000

Läkemedelsberoende 65 000

Tungt alkoholmissbruk upp 20 procent på 10 år.

Tungt narkotikamissbruk upp 15 procent på 10 år.

Källa: Missbruksutredningen

 .

Mer från Accent