Accent granskar förslagen för gårdsförsäljning

Utredaren har fastslagit att gårdsförsäljning enligt den finska modellen, lokalt producerad alkohol som säljs vid den egna gården, inte är förenlig med EU-rätten. I stället har hon tagit fram ett förslag som sträcker sig längre än gårdsförsäljning. Accent har granskat förslagen.

Lotty Nordling.

Lotty Nordlings slutsats är att det går att införa gårdsförsäljning så länge utländska tillverkare får samma möjligheter som svenska. Systembolagets monopol kan enligt henne bevaras genom att det är motiverat med folkhälsoskäl. Så länge inte gårdsförsäljningen påverkar folkhälsan går det alltså att motivera Systembolagets monopol inför EU.

Men advokat Ulf Öberg är av en annan uppfattning. Enligt honom skulle den här modellen utan tvivel tvinga Sverige till att ge upp sitt detaljhandelsmonopol.

– Här pratar vi inte längre om gårdsförsäljning. Den termen är djupt missriktande. Det här är fabriksförsäljning vilket innebär att man bryter Systembolagets monopol. Om det här genomförs riskerar vi att förlora Systembolaget.

Ulf Öberg.

Accent har gått igenom förslagen med advokat Ulf Öberg för att reda ut vad de kan innebära.

Både svenska och utländska tillverkare av alkohol ska kunna ansöka om tillstånd att få bedriva gårdsförsäljning.

Varför? Reglerna måste vara lika för svenska och utländska tillverkare för att inte vara diskriminerande. De får inte hindra den fria varurörligheten eller etableringsrätten inom EU.

Ulf Öbergs kommentar: Det kan ifrågasättas varför bara tillverkare ska få sälja sin alkohol. Varför inte grossister, importörer osv? Det i sig är ett marknadshinder som måste kunna motiveras. Dessutom urholkas detaljhandelsmonopolet eftersom Systembolagets inte längre är de enda som får sälja alkohol, varpå monopolet kan ifrågasättas.

• Tillståndshavarna har rätt att etablera sig var som helst i Sverige, försäljningen behöver inte ske i anknytning till tillverkningsstället eller på landsbygden.

Varför? Ett sådant krav skulle vara diskriminerande eftersom det är lättare för svenska tillverkare att etablera sig på landsbygden eller i anslutning till tillverkningsstället. Det strider mot den fria etableringsrätten.

Ulf Öbergs kommentar: Den ursprungliga tanken med att gynna småföretagandet på landsbygden har skrotats. I stället öppnas fabriksförsäljning som en alternativ försäljningskanal för alkohol. Återigen kan Systembolagets monopol och dess fördelar gentemot de andra försäljarna ifrågasättas.

• Tillverkaren får sälja både sina egna och andra producenters drycker, om de är av samma slag. En öltillverkare får sälja andra producenters öl, en vintillverkare får sälja andra sorters vin och så vidare…

Varför? Eftersom det är lättare för svenska tillverkare att etablera sig i Sverige skulle det vara diskriminerande om de bara får sälja sina egna produkter. Det skulle strida mot den fria varurörligheten och etableringsrätten.

Ulf Öbergs kommentar: Det innebär att säljaren kan ha ett fullt sortiment inom sitt segment. Det blir återigen ingen gårdsförsäljning som tanken var från början. I stället får vi en fabriksförsäljning.

• Försäljningen måste knytas till någon form av upplevelse. Utredaren har inte definierat vad som räknas som en upplevelse men nämner exempelvis studiebesök eller en föreläsning. Upplevelsen ska vara knuten till den aktuella alkoholprodukten och ske mot betalning.

Varför? För att gårdsförsäljningen ska kunna inrättas i den svenska alkoholpolitikens mål att främja folkhälsan genom att minska alkoholens skadeverkningar måste försäljningen begränsas.

Ulf Öbergs kommentar: Det är ett väldigt luddigt formulerat kriterium. Vad är en upplevelse? Sedan dyker alla frågor om marknadsföringen upp. Hur ska de här upplevelserna marknadsföras? Om de egentligen bara är ett förtäckt sätt att sälja alkohol.

• En person får högst köpa en liter sprit, tre liter vin eller fem liter öl vid ett besökstillfälle. En tillståndshavare får högst sälja 1 500 liter ren alkohol per år. Vilket motsvarar 3 750 liter sprit (40 procent), 10 000 liter vin (15 procent), 27 273 liter öl (5,5 procent).

Varför? Försäljningen får enligt regeringens direktiv inte påverka folkhälsan negativt.

Ulf Öbergs kommentar: Frågan är hur man motiverar den begränsningen. Du har inte samma begränsningar på Systembolaget – varför har man det då här? Det kommer för eller senare ifrågasättas vid domstol. Får man bort begränsningarna i EU-domstolen är advokatkostnaderna små i sammanhanget.

Övriga förslag
• Priset på dryckerna och upplevelserna får inte sättas lägre än självkostnaderna plus ett skäligt påslag.
• Kommunen ska ge tillstånd och utöva tillsyn. För att få tillstånd ska personen uppfylla ungefär samma krav som för att få ett serveringstillstånd.
• Tillståndet ska omfatta ett visst avgränsat utrymme inomhus. Utrymmet ska användas av tillståndshavaren och får inte ha ett serveringstillstånd.
• Den som har tillstånd får erbjuda provsmakning. Men provsmakning räknas inte som en upplevelse.
• Kommunen bestämmer vilka tider försäljningen får ske.


Joanna Wågström

Mer från Accent