Fler unga vuxna tackar nej till alkohol

Betydligt fler unga vuxna avstår helt från alkohol. Störst är ökningen bland unga män. Samtidigt visar ny statistik att alkoholskadorna bland unga inte minskar i samma omfattning som konsumtionen – något som beror på att en mindre grupp dricker mer. 

Bland unga män mellan 16 och 29 år säger nu var femte att de helt avstår från alkohol – en ökning med tolv procentenheter från 2004 då var tionde svarade att man inte druckit alls det senaste året. Bland kvinnor i samma ålder har andelen helnyktra ökat med nio procentenheter under samma tidsperiod. Detta framgår av den nationella folkhälsoenkät som presenteras av Statens folkhälsoinstitut idag.

Samtidigt påpekar folkhälsoinstitutet att alkoholskadorna bland unga inte sjunker på samma sätt som konsumtionen. Detta beror på att en grupp går på tvärs med den större trenden och har ökat sin alkoholkonsumtion. Bland de unga männen sägs en tredjedel ha en riskabel alkoholkonsumtion, bland unga kvinnor är motsvarande siffra en fjärdedel. Antalet slutenvårdstillfällen för alkoholrelaterade diagnoser har ökat bland 16-29-pringar sedan 1998.

På DN Debatt skriver generaldirektören för Statens Folkhälsoinstitut, Sarah Wamala, att den svenska alkoholpolitiken visserligen varit framgångsrik i att få alkoholkonsumtionen att minska hos många unga, men att den inte förmår skydda särskilt utsatta grupper: ”Vi har inte nått de mest riskutsatta grupperna i det förebyggande arbetet, samtidigt som vi fått en kraftigt ökad tillgänglighet till alkohol under 00-talet. Det finns anledning att tro att de som betalar vår ökade tillgänglighet till alkohol med sin ohälsa är högkonsumenter och ungdomar med många riskfaktorer och få skyddsfaktorer.”

Sarah Wamala pekar på den fria resandeinförseln, internethandeln, fler serveringstillstånd och ett lägre realpris på alkohol som bidragande orsaker till problemen. Hon pekar också på den kraftigt ökande reklamen: ”I dag investeras runt 700 miljoner kronor årligen på reklam riktad till svenskar i Sverige, att jämföra med åtta miljoner kronor år 2000. Vi vet att barn och unga som exponeras för mycket alkoholreklam får en lägre alkoholdebutålder, dricker mer och har en högre risk för senare alkoholproblem. Behovet av kraftfulla åtgärder för att skydda svenska barn och ungdomar mot alkoholreklam är trängande.”

För att göra något åt problemen föreslår Sarah Wamala att alkoholskatten höjs och att alkoholindustrins marknadsföring begränsas.

Pierre Andersson

Mer från Accent