Studenter

Alkoholnormen stark i studentlivet

Nästan 6 av 10 studenter anser att det finns traditioner inom studentlivet där det är självklart att man ska dricka alkohol. Drygt var fjärde tror att det är svårare att passa in om man inte dricker.

På uppdrag av IQ har 6 808 högskolestuderande vid 16 olika studentkårer och nationer runt om i Sverige tillfrågats om sin syn på alkohol.

Hela 59 procent av studenterna anser att det finns traditioner och sätt att umgås på där det är självklart att man ska dricka alkohol. Bland de studenter som själva är engagerade i studentkårs- eller nationsarbetet är siffran ännu högre, 71 procent.

– Att normen är starkare bland dem som är engagerade märks också på konsekvenserna. Det är nästan dubbelt så vanligt bland de engagerade att ha avstått från något de borde eller planerat att göra dagen efter de druckit och nästan var tredje har presterat sämre i studiesammanhang för att de druckit dagen innan, säger Juan Pablo Roa, vd på IQ.

Han tycker att det är oacceptabelt på flera sätt.

– Dels är det ju de engagerade som anordnar aktiviteter för de andra, och nya studenter ska inte introduceras i att studenttiden innebär att man dricker alkohol. Dels är det en arbetsmiljöfråga. Här har nationer och kårer själva en stor uppgift, men lärosätena måste också ta ett mycket större ansvar än de gör idag, säger han.

Men även bland övriga studenter är alkoholnormen stark. Hela 57 procent håller med om att alkohol fyller en positiv funktion i sociala sammanhang i studentlivet.

Det är kanske inte så förvånande att en majoritet anser att alkohol har en framträdande roll vid studentpubar (72 procent) och sittningar (69 procent), men att fler än hälften (53 procent) anser att detsamma gäller introduktionsdagar för nya studenter är anmärkningsvärt.

– Det visar att de studentkårer som jobbat med nollningen har prioriterat rätt. Det är starka normer och en stark alkoholkultur. Det är svårt för en enskild student att bryta mönstret. Därför är det viktigt att kårer och nationer skapar en tradition där det är ett aktivt val att dricka. Idag är det tvärtom den som inte vill dricka som måste välja, säger han.

Sammantaget visar undersökningen att alkohol i hög grad präglar studentlivet.

– Ser man till hela undersökningen så ger den en tydlig bild av att alkohol är en väsentlig del av studenttiden.

Det är en bild som också bekräftas av den granskning av alkohol i studentlivet som Accent publicerade förra året. Där bekräftas att alkohol har en framskjuten roll i de aktiviteter som erbjuds studenterna.

IQ:s undersökning genomfördes under hösten 2016 av undersökningsföretaget Xtreme.

Mer från Accent