Agenda 2030

Alkohol bortglömt i plan för hållbar utveckling

I torsdags presenterades en första genomgång av hur Sverige ligger till för att uppnå målen för en hållbar utveckling. Alkoholpolitiken verkar vara en bortglömd resurs.

Världens länder har enats om 17 mål för en hållbar utveckling i Agenda 2030. I torsdags lämnade ordföranden för den svenska Agenda 2030-delegationen, Parul Sharma, över sitt betänkande till regeringens representanter Ardalan Shekarabi och Isabella Lövin.

I betänkandet presenterar delegationen sin bild av hur Sverige uppfyller mål och delmål och vilka områden som behöver stärkas.

– Agenda 2030 togs i FN 2015. Hela världen har förhandlat och enats om 17 mål och 169 delmål. Det är viktigt att något händer – för världen, planeten och mänskligheten, säger Isabella Lövin, minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat.

Att man kunnat enas om samma mål är ett första viktigt steg. Nu är det upp till bevis att länderna menar allvar och också och vad som behöver göras sätter igång att jobba mot målen.

I en 139 sidor lång rapport beskriver den svenska delegationen hur de ser på läget i Sverige och vad som behöver göras.

– Sverige ligger väl till och har goda förutsättningar, men Agenda 2030 ska innebära en ambitionshöjning för alla länder, även för oss, säger Parul Sharma.

IOGT-international visar att alkohol är ett hinder för att nå 11 av de 17 målen. Trots det nämns alkohol endast på ett ställe i rapporten. Hur kommer det sig?

– De 17 delmålen är odelbara och extremt påverkade av varandra. Alla frågor har inte kommit med överallt. Både alkohol och tobak är relevanta och vi är öppna för att träffas och diskutera om det är något vi missat, säger hon.

Arbetet kommer att inledas inom kort.

– Nästa steg blir att studera alla konkreta förslag och ta ställning till dem. Sedan kommer processen att inledas, men en del arbete är ju redan igång, säger Ardalan Shekarabi, civilminister.

Det arbete han syftar på som redan är inlett, är att 86 myndigheter har haft i uppdrag att gå igenom hur deras myndighetsområde påverkas.

– Även civilsamhällets organisationer, företag och akademin har involverats. Statsministern har sagt att Sverige ska vara ett av de ledande länderna. För att uppnå det är viktigt att alla är med, säger han.

Agenda 2030-delegationen har utsett sex prioriterade områden:

 1. Ett jämlikt och jämställt samhälle
 2. Hållbara städer
 3. En samhällsnyttig och cirkulär ekonomi
 4. Ett starkt näringsliv med hållbara affärsmodeller
 5. Hållbara och hälsosamma livsmedel
 6. Stärkt kunskap och innovation

IOGT-international beskriver i en genomgång hur en effektiv alkoholpolitik skulle underlätta att nå 11 av de 17 målen:

 1. Ingen fattigdom

Människor med låg socio-ekonomisk status är mer exponerade och sårbara för problem och negativa konsekvenser kopplade till alkohol.

 1. Ingen hunger

Se mål 1.

 1. Hälsa och välbefinnande

Alkohol bidrar till en lång rad sjukdomar och för tidig död. Minskad konsumtion ger färre skador och sjukdomar.

 1. God utbildning för alla

Åldersgränser, priser och reklamförbud bidrar till att hindra unga från att dricka alkohol, vilket är bra för deras skolresultat. Föräldrar som dricker för mycket gör att barn har svårt att klara skolan.

 1. Jämställdhet

Minskad alkoholkonsumtion minskar mäns våld mot kvinnor.

 1. Rent vatten och sanitet

Det går åt mer än 25 liter vatten för att producera en liter öl.

 1. Hållbar energi för alla
 2. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Minskad alkoholkonsumtion lyfter ekonomin och ökar effektiviteten på arbetsplatserna.

 1. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
 2. Minskad ojämlikhet

En effektiv alkoholpolitik bidrar till att förebygga kriminalitet, våld och sjukhusinläggningar.

 1. Hållbara städer och samhällen

Se mål 10.

 1. Hållbar konsumtion

Alkohol bidrar till cancer, diabetes, fetma och andra icke-smittsamma sjukdomar.

 1. Bekämpa klimatförändringen
 2. Hav och marina resurser
 3. Ekosystem och biologisk mångfald
 4. Fredliga och inkluderande samhällen

Alkohol bidrar till ohälsa och sjukdomar, våld och skador, minskad livskvalité och för tidig död. Alkoholindustrin exploaterar länder som behöver sina resurser till annat. Att reglera deras framfart bidrar till ett inkluderande samhälle med hållbar utveckling och stärker demokratiska institutioner.

 1. Genomförande och globalt partnerskap

Mer från Accent