Ideologi

Så ser förslaget till nya grundsatser ut – kortare och utan programdel

IOGT-NTO-rörelsens grundsatser – den text som beskriver rörelsens mest grundläggande ideologi – har sett likadana ut sedan 1970. Nu har ett förslag på ny text tagits fram.

Förslaget fastställdes av IOGT-NTO-rörelsens riksstyrelse tidigare i veckan. Bakgrunden är att respektive förbund inom rörelsen fick i uppdrag från kongresserna i Åre 2011 att se över det som i stadgarna kallas grundsatser och program. En arbetsgrupp tillsattes, som under arbetets gång publicerat förslag och samlat in synpunkter från medlemmarna.

En nyhet är att riksstyrelsen föreslår att programdelen ska strykas helt – och att det därmed är upp till respektive organisation om man vill ha med något liknande i framtiden. En annan nyhet är att grundsatserna lyfts in som en paragraf i själva stadgarna. Tidigare har grundsatser och program funnit med i stadgedokumentet, men fristående från paragraferna, vilket gjort dess status något oklar.

Förslaget kommer nu att diskuteras vidare fram till kongressen i Borås i sommar, bland annat på vårens distriktsårsmöten. Det finns också möjlighet att lämna synpunkter och diskutera på den webbplats som finns för ändamålet. När det gäller NSF tas förslaget upp på organisationens förbundsmöte nästa höst.

Så ser förslaget ut:

§ 1:2 IOGT-NTO-rörelsens grundsatser
IOGT-NTO-rörelsen är en del av en världsomspännande folk- och bildningsrörelse. Rörelsen bygger på principen om alla människors lika värde och rättigheter, utan åtskillnad av något slag. I IOGT-NTO-rörelsen samlas individer som tagit ställning för personlig nykterhet och som delar viljan att tillsammans verka för bättre levnadsvillkor för alla människor.

I vårt arbete utgår vi från tre bärande idéer:

Demokrati
Alla människor har lika värde och samma rätt att påverka samhällets utveckling. Därför arbetar vi för ett demokratiskt samhälle med jämlika förutsättningar för personlig utveckling, frihet och delaktighet. I IOGT-NTO-rörelsen har alla medlemmar möjlighet att göra sin röst hörd och verksamheten utgår från medlemmarnas vilja.

Solidaritet
Människor är ömsesidigt beroende av varandra och har ett medmänskligt ansvar, såväl idag som för framtida generationer. Vi tror att en värld där alla får ta del av välfärd och trygghet är en förutsättning för personlig utveckling och sammanhållning. Genom vår verksamhet vill vi bygga gemenskap på jämlik grund – lokalt, nationellt och globalt.

Nykterhet
Alkohol och andra droger är en belastning för såväl enskilda individer som för samhället i stort och utgör ett hinder för mänsklig utveckling. I kampen för en bättre värld väljer vi ett liv fritt från alkohol och andra droger samt att verka för spridning av nykterhet. Genom vårt ställningstagande för personlig nykterhet och genom vår verksamhet utmanar vi alkoholnormen i syfte att minska konsumtionen.

Och så här ser nuvarande grundsatser och program ut:

Grundsatser

 •  IOGT-NTO-rörelsen bygger sin verksamhet på principen att alla människor har lika rätt till frihet, personlig utveckling och lycka. Dess arbete har sin grund i viljan att medverka till bättre levnadsbetingelser för alla.
 • IOGT-NTO-rörelsen hävdar, att samförstånd och samarbete mellan jordens folk är de bästa förutsättningarna för mänskligt framåtskridande.
 • IOGT-NTO-rörelsen vill genom sin verksamhet främja internationell gemenskap på demokratisk grund.
 • IOGT-NTO-rörelsen anser att den mänskliga miljön måste utformas och samhället planeras med utgångspunkt från människans behov av gemenskap och trygghet.
 • IOGT-NTO-rörelsen hävdar, att social och kulturell utveckling främjas av att materiella tillgångar fördelas så att alla människor får del av välfärd och trygghet.
 • IOGT-NTO rörelsen hävdar, att solidaritet och känsla av gemensamt medmänskligt ansvar hos den enskilde till fullo kan utvecklas endast i ett fritt samhälle, byggt på principen om alla människors lika rätt och värde.
 • Alkohol, narkotika och andra gifter med berusande effekt är en belastning för den enskilda människan och samhället. IOGT-NTO-rörelsen vill därför genom sin verksamhet tränga tillbaka bruket av dessa gifter och kräver för medlemskap helnykterhet och avhållsamhet från narkotika.

Program

IOGT-NTO-rörelsen vill för att förverkliga sina grundsatser:

 • Bygga upp en världsomspännande folkrörelse, som inom sig samlar män och kvinnor utan hänsyn till ras, nationalitet, religion, social ställning eller politisk åskådning.
 • Bedriva studie- och föreningsarbete som på ett stimulerande sätt möter människors behov av gemenskap och meningsfylld samvaro.
 • Påverka lösningen av samhälls- och kulturfrågor genom att stimulera medlemmarna till studier av och engagemang i samhällslivet och sociala skeenden.
 • Arbeta för personlig helnykterhet.
 • Informera om effekter och skadeverkningar vid bruk och missbruk av alkohol, narkotika och andra gifter, som används i berusande syfte.
 • Påverka opinion och beslutande organ i samhället i syfte att genom lagstiftning och upplysning i största möjliga utsträckning begränsa skadeverkningarna av alkohol, narkotika och andra beroendeframkallande medel.
 • Hjälpa alkohol- och narkotikaskadade till rehabilitering och bättre levnadsvillkor.

Mer från Accent