Så fungerar vårdkedjan

IOGT-NTO satsar på en sammanhållen vårdkedja
där ingen vårdbehövande ska hamna mellan stolarna.

En sammanhållen vårdkedja innebär att en huvudman har ansvaret för att hela vårdkedjan fungerar. Poängen är att den som behöver hjälp för sitt beroende inte ska riskera att hamna mellan stolarna mellan olika organisationer. Vårdkedjan kan sträcka sig över en tvåårsperiod,
ibland längre.

1. Avgiftning. År 2018 öppnade IOGT-NTO:s behandlingshem Dagöholm en avdelning för avgiftning. De som kommer hit har ett svårt substansberoende som inte gått att få hjälp med på hemmaplan. Då är avgiftning en viktig del för att snabbt kunna ta emot en behandlingsmotiverad person. Avgiftningen är också mycket viktig vid återfall då det ofta är brist på platser inom landstinget.

2. Behandling ska erbjudas fortlöpande utifrån hur behovet ser ut. Sedan 2018 bedrivs inte längre läkemedelsassisterad behandling för opiatberoende, LARO, på Dagöholm (detta efter ett kongressbeslut). Behandlingen är individuell och har sin bas i kognitiv beteendeterapi, så kallad KBT. Även anhörigarbete och bemötandefrågor ingår.

3. Arbete/studier. De som har fullföljt en behandlingsperiod och som i någon mån är arbetsför samt motiverad, har möjlighet att få praktik och en eventuell anställning i IOGT-NTO:s sociala företag Alltjänst Sörmland, som ägs av Dagöholm tillsammans med IOGT-NTO:s distrikt Södermanland. Ett samarbete har också inletts med IOGT-NTO:s folkhögskola Tollare i Nacka för den som vill studera. Dagöholm kommer i framtiden även kunna erbjuda olika utbildningsformer inom den egna verksamheten på behandlingshemmet.

Illustration: Andrea Gilberti

4. Bostad. Klienten bor på Dagöholm, men ska vanligtvis så småningom slussas ut till ett stödboende.

5. Nykter gemenskap/socialt nätverk. Gemensamt för de flesta som kommer till Dagöholm är att de inte har några nyktra vänner som de kan ringa när de känner att de skulle behöva det. De gamla kompisarna är i regel själva aktiva i missbruk och det ”biologiska” nätverket (familj och släkt) är ofta förbrukat. Men utan ett fungerande nyktert socialt nätverk och en meningsfull tillvaro blir personen sittande i sin bostad. Här kommer IOGT-NTO:s kamratstöd in. De kan skapa nätverk, tillhörighet och gemenskap. Kamratstöden bygger ofta på eldsjälar som vill hjälpa andra på samma sätt som de själva blivit hjälpta. Kamratstöden behöver i sin tur stöd från lokalföreningar och distrikt.

6. Uppföljning av behandlingen. Vid eventuella återfall kopplas nödvändiga länkar i vårdkedjan in.

Illustration: Andrea Gilberti

Mer från Accent