IOGT-NTO

Ny undersökning: Sådana är IOGT-NTO:s medlemmar

Många är med för att de vill stödja ett gott ändamål. Och tusentals medlemmar vill engagera sig mer men hittar inte vägen. Det visar IOGT-NTO:s senaste medlemsundersökning.

Undersökningen genomförs av opinionsinstitutet YouGov på uppdrag av IOGT-NTO ungefär vart tredje år för att kartlägga vilka medlemmarna är.

Årets medlemsundersökning – som presenteras i dagarna – visar bland annat att fler IOGT-NTO medlemmar än tidigare lever i ensamhushåll. Och fler bor i storstäder.

– Vi ser en förskjutning från landsbygd till storstad och från större hushåll till mindre. Det kan tyda på att vi nu har fått fler unga medlemmar, som ännu inte har hunnit bilda familj. Dessa flyttar också i större utsträckning in till städerna. Men ensamhushållen skulle också kunna tyda på att fler medlemmar har blivit äldre och därför blivit ensamstående. Det är dock viktigt att påpeka att skillnaderna sedan tidigare år är små, men tydliga, säger Erik Wagner, ansvarig för strategisk utveckling på IOGT-NTO.

Även medlemmarnas inkomster har ändrats. Vi förra mätningen tjänade 12 procent över 300 000 kronor. I år är andelen 16 procent. Fler är också högutbildade. Däremot har få utländsk bakgrund. Nio av tio medlemmar är svenskar sedan  flera generationer. Endast en procent av medlemmarna är födda utanför Europa.

YouGov har frågat cirka 1000 slumpvis utvalda medlemmar, som har fått besvara 32 frågor om sitt medlemskap per brev.

En fråga handlar om hur medlemmarna engagerar sig. 29 procent gör en punktinsats ibland. 25 procent har egna idéer kring aktiviteter. 11 procent vill dra igång aktiviteter och 9 procent att beredda att ta nya uppdrag.

– Det här visar att många faktiskt vill engagera sig, men vet kanske inte hur. Här har vi ett viktigt uppdrag i att fånga upp dessa medlemmar, konstaterar Erik Wagner.

Var femte medlem lägger minst en timme i månaden på IOGT-NTO-verksamhet. 6 procent lägger mer än 10 timmar i månaden.

På frågan vilka saker som IOGT-NTO bör prioritera anser medlemmarna att alkoholpolitiskt arbete är viktigast. Därefter kommer motverkande av alkoholnormen i samhället. På tredje plats kommer narkotikapolitiskt arbete.

70 procent av de tillfrågade medlemmarna anser att IOGT-NTO lever upp till de förväntningar de hade när de gick med. Av dem är 20 procent mycket nöjda – och där sticker äldre, engagerade medlemmar ut – medan 3 procent uppger att IOGT-NTO inte infriat deras förväntningar. Dessa personer uppger att huvudorsaken till missnöjet är att de vill ha fler aktiviteter. Övriga tillfrågade har svarat att de varken är nöjda eller missnöjda med IOGT-NTO (25 procent).

En ny fråga för i år handlar om internetanvändandet bland medlemmar.

Det visar sig att medlemmar som inte är aktiva använder internet i större utsträckning än de som är aktiva i IOGT-NTO (40 procent flera gånger per dag  jämfört med 29 procent av dem som har uppdrag och 22 procent av dem som deltar i aktiviteter). Andra grupper som använder internet i större utsträckning  är yngre, boende i Stockholm, de som har hemmaboende barn samt de som har högre utbildning och högre inkomst.

Mer från Accent