Naturens kraft

Naturens läkande kraft outforskad mark

Naturens läkande kraft när det gäller beroende är ett outforskat område. Men det finns forskning som visar att naturen påverkar den del av hjärnan som reglerar våra begär.

Det är svårt att mäta naturens direkta effekt på hjärnan, enligt den brittiska hjärnforskaren Camilla Nord, University of Cambridge. Därför är det brist på sådan forskning.

– Delvis av praktiska skäl: du kan inte lägga någon i en hjärnscanner medan de går genom skogen. Kanske kan framtida studier använda virtual reality i scannern för att göra detta. Istället tenderar forskningen att handla om naturens effekt på våra tankar och beteenden, säger hon.

Det finns studier som visar att 50 minuters promenad i en naturen, till skillnad från stadsmiljö, förbättrar korttidsminnet och humöret.

Camilla Nord tar upp en amerikansk studie från 2012, genomförd av forskare på University of Michigan, som visat att de som interagerar med naturen förbättrar sin kognition (tankeförmåga) och minskar graden av depression.

Forskarna studerade 20 personer med djup depression, som ombads att tänka på olösta negativa självupplevda händelser före de tog en 50 minuter lång promenad, antingen i natur eller i urban miljö. Både före och efter promenaden testades deras humör och kortidsminne.

Deltagarna visade signifikanta förbättringar både av minnet och humöret efter naturvandringen, jämfört med dem som promenerat i urban miljö. 

– Resultaten kan vara användbara för att visa att naturupplevelser kan påverka oss positivt, säger Camilla Nord, och fortsätter:

– Om detta går att applicera på drog- och alkoholmissbruk är okänt. Men många patienter med drog- och alkoholberoenden är också deprimerade, så effekterna kan mycket väl vara jämförbara. Möjligen kan effekterna på minnet hjälpa till att stoppa missbruk, men självklart måste det testas för sig.

En annan amerikansk studie (från 2015) har studerat effekten på hjärnan av en 1,5 timme lång skogspromenad. Den efterföljande hjärnscanningen visade minskad aktivering i den del av hjärnan som kallas subgenual prefrontal cortex – som tros vara inblandad i både depressioner och missbruk.

– Bland annat är minskad aktivitet i denna region kopplad till lägre begär hos personer med nikotinberoende, säger Camilla Nord.

– Detta innebär att en promenad i naturen påverkar och förändrar den del av hjärnan som förknippas med bättre reglering av begär. Om detta kan fungera som en behandling eller behandlingsförstärkare för personer med beroende måste man dock forska vidare på.

Mer från Accent