Kongress 2015

Lördag: Medlemsavgift, budget och val av styrelse

Under kongressens sista dag behandlades bland annat frågan om ökad medlemsavgift, rambudget och stadgeändringar. Läs om de många inläggen och besluten här.

IOGT-NTO har länge erbjudit föreningar inom organisationen att söka utvecklingsmedel från den så kallade tvåmiljonerspotten. Sedan förra kongressen har förbundsstyrelsen dock ändrat något i kriterierna för vilken typ av projekt som kan få stöd: Medlemsaktivering försvann till förmån för ”nya föreningar eller verksamheter”.

Detta hade ett antal motionärer från Umeå reagerat på och föreslog att medlemsaktivering skulle återinföras som projektområde.

Förbundsstyrelsen argumenterade för att behålla nuvarande riktlinjer då dessa bygger på prioriteringar gjorda i mål- och verksamhetsinriktningen, men fick kongressen emot sig i den frågan.

•  •  •

Frågan om medlemsavgiftens storlek blev en av förmiddagens snackisar. Förbundsstyrelsen föreslog oförändrad medlemsavgift, det vill säga på 150 kronor per år.

Björn Lanefelt, Älvsborg, föreslog en höjning till 250 kr eftersom han tyckte att den var låg i förhållande till andra föreningar och för att den inte höjts på länge.

Anita van den Bosch, Gävleborg föreslog tvärtom en sänkning till 50 kronor eftersom hon kände flera som ville vara med, men inte ansåg sig ha råd.

Efter en stor mängd inlägg gick man till omröstning – där förbundsstyrelsens förslag fick störst stöd.

•  •  •

Beslutet om arvoderingar klubbades igenom utan debatt. Precis som tidigare kan förbundsstyrelsen välja att arvodera ordförande och vice ordförande upp till motsvarande 1,5 heltidstjänster totalt.

Kongressen klubbade också att arvodet för förbundsordföranden ska vara 15 inkomstbasbelopp för heltid, det vill säga ett årsarvode på 871 500 kronor.

•  •  •

När förbundskassör Ulf Persson föredrog förslaget till rambudget tryckte han särskilt på minskningen av förväntade intäkter från Miljonlotteriet.

– Lotterierna har en stor påverkan. Så länge allt går stadigt uppåt är det bara att gasa. Nu vet vi inte riktigt hur det kommer att se ut, så kommer vi in i en fas som handlar med om effektivisering och om att krama ur mer av varje krona. Vi har skurit bort tjänster på centrala kansliet och det ligger ett uppdrag hos generalsekreteraren att se över alla områden.

I övrigt menade han att budgeten inte innehåller några dramatiska skillnader jämfört med tidigare.

Per Wihlborg, Skåne, argumenterade för att de pengar som avsätts för stöd till distrikten ska delas ut i sin helhet. Eftersom alla distrikt inte uppfyller de kriterier som är uppsatta för fullt stöd har en del pengar återförts till centralorganisationen – enligt Wihlborg handlar det om en halv miljon kronor per år de senaste åren.

Förbundsstyrelsen menar dock att kongressen dels redan har bestämt att alla distrikt ska få fullt stöd, och dels att man tillsatt en grupp som har uppdraget att se över de här systemen till nästa kongress.

Sven-Erik Alfredsson, Västmanland, återupprepade för tredje gången under kongressen en fråga om hur mycket insamlingen bland de egna medlemmarna har kostat och vad den egentligen har gett.

Peter Moilanen, generalsekreterare, kunde bistå med svaren: Kostnaderna för 2014 var 400 000 kronor plus den personal som jobbat med insamling. För 2015 vill man budgetera 3,6 miljoner kronor för insamlingskostnader.

På intäktssidan har man fått in 8 490 kronor via inbetalningskort och SMS. Man har lyckats rekrytera 510 medlemmar till att betala medlemsavgiften via autogiro. 192 av dessa är också månadsgivare och ger en gåva varje månad. Man har också lyckats rekrytera 12 externa månadsgivare.

För året beräknar man att insamlingen till den internationella verksamheten kommer att ge omkring 355 000 kronor. Man har också fått några testamentsgåvor under 2015, omkring 200 000 kronor totalt.

Kongressen röstade till slut enligt förbundsstyrelsens förslag utan ändringar eller tilläggsförslag.

•  •  •

Ett par motioner till kongressen berörde ändrat medlemslöfte. Efter en ganska kort debatt bestämde sig kongressen för att ge förbundsstyrelsen i uppdrag att till nästa kongress utreda möjligheten att sänka gränsen (idag 2,25 volymprocent alkohol) i medlemslöftet.

Förbundsstyrelsen föreslog från början att utreda en sänkning till 0,5 volymprocent men kongressen tyckte att det var olämpligt att binda sig vid en given gräns.

•  •  •

Strax före lunch blev det dags för kongressen att ta tag i förslagen till stadgeändringar.

Förbundsstyrelsen ville lägga till en ny portalparagraf läggs till i stadgarna som beskriver IOGT-NTO:s ändamål och uppdrag enligt lydelsen ”IOGT-NTO:s vision är ett samhälle, en värld, där alkohol och andra droger inte hindrar människor att leva ett fritt och rikt liv. IOGT-NTO ser det som sitt uppdrag att göra samhället nyktrare genom att samla alla som vill utmana alkoholnormen och påverka alkohol- och narkotikapolitiken – i Sverige och i världen. Vi erbjuder en nykter gemenskap och stärker och utvecklar människor.”

Bakgrunden till detta är att en sådan paragraf krävs om IOGT-NTO ska kunna ansöka om så kallat 90-konto. Dessa kontrolleras av stiftelsen Svensk Insamlingskontroll som därmed också ställer vissa krav på organisationerna som samlar in medel via dessa konton.

Formuleringarna väckte debatt av två anledningar: Vissa ombud argumenterade att man inte vill att en utomstående organisation ska kunna utöva inflytande på en nivå över IOGT-NTO:s stadgar. Andra hade snarare invändningar mot formuleringarna som man menade var för smala: ”IOGT-NTO är mer än bara alkohol- och narkotikapolitik, vi är en folk- och bildningsrörelse”.

Kongressen lyckades med ett par rösters marginal samla den kvalificerade majoritet som krävs för att ändra stadgarna i enlighet med förbundsstyrelsens förslag.

Diskussionen gällde också en ändring i stadgarna gällande kallelse till extra föreningsårsmöte. I dag finns en formulering om att ”föreningsmötet är föreningens högsta beslutande organ” vilket gjort att man i vissa föreningar valt en ny styrelse på ett vanligt föreningsmöte – utan det krav på kallelse i god tid som finns när det gäller föreningens årsmöte.

I det antagna förslaget måste kallelse till föreningsmöte som ska ta upp frågan om styrelseval gå ut till medlemmarna minst två veckor innan.

Kongressen gav också förbundsstyrelsen i uppdrag att utreda hur man skulle kunna använda deponerade medel från fastighetsförsäljningar på ett bättre sätt.

•  •  •

När stadgarna äntligen var färdigbehandlade blev det dags att diskutera var kongressen 2019 ska äga rum. Såväl Västernorrland som Gävleborg har anmält intresse och pläderade för Örnsköldsvik respektive Gävle som kongressort.

Kongressen var dock inte redo att fatta något beslut utan gav istället riksstyrelsen i uppdrag att föra en djupare dialog med de två distrikten för att sedan fatta ett beslut.

Platsen för kongressen 2017 är sedan tidigare bestämd till Karlstad.

•  •  •

Foto: Pierre Andersson
Per Wihlborg, Skåne, tilldelades IOGT-NTO:s vetaranmedalj. Foto: Pierre Andersson

Under eftermiddagen hann också Anna Carlstedt med att dela ut ytterligare en veteranmedalj, IOGT-NTO:s högsta utmärkelse, till Per Wihlborg, Skåne. Han har varit engagerad i distriktet i Skåne i många år, bland annat som kassör. Anna Carlstedt berättade att hon sällan varit överens med Per i de diskussioner de har haft – men att diskussionerna alltid har lett fram till något bra. Per Wihlborg själv tackade för utmärkelsen och förklarade på skånska att han alltid levt efter devisen ”det är bättre att le än att vara le”.

•  •  •

Efter fredagens nomineringsstopp stod det klart att det förutom valberedningens förslag fanns ytterligare två nominerade till valet av förbundsstyrelsen.

Efter sluten omröstning stod det klart att kongressen gått på samma linje som valberedningen:

Ordförande:
Johnny Mostacero, Halmstad

Vice ordförande:
Andrine Winther, Ingarö

Sekreterare:
Josefine Larsson, Hägersten

Kassör:
Ulf Persson, Nacka

Studieledare:
Jan Linde, Mölnlycke

Till ledamöter valdes:
Lena Borgs, Hedemora
Eva Blomqvist, Karlskoga
Lina Boberg, Uppsala
Oskar Jalkevik, Stockholm
Carl-Åke Andersson, Nyköping
Lina Staav, Årsta
Hugo Hermansson, Växjö
Erik Winnfors Wannberg, Örebro

– När jag går hem idag gör jag det med 30 000 medlemmar vid min sida. Det känns fantastiskt, men det innebär också krav på mig att faktiskt uträtta något. Jag kommer att göra mitt bästa, sade Johnny Mostacero i samband med valet.

Mer från Accent

Accent använder cookies i syfte att förbättra sajtens innehåll och funktionalitet. Läs mer om hur vi använder cookies och hanterar personuppgifter.

Läs mer