Ecstacy

Tredubblad ecstacydöd i Finland

Antalet dödsfall kopplade till ecstacy har ökat kraftigt i Finland sedan 2011. Detsamma gäller Turkiet.

Mellan 2011 och 2017 ökade antalet människor som dog en ecstacy-relaterad död med 267 procent. Siffrorna kommer från en internationellt jämförande studie som gjorts i Finland, Australien, Portugal och Turkiet. För den finska delen ansvarar Institutet för hälsa och välfärd, THL, i Finland.

I alla fyra länderna ökade dödsfallen, men betydligt mindre i Portugal och Australien. Störst var ökningen i Turkiet, från 0,05 till 0,37 per 100 000 invånare. Men även Finlands ökning var anmärkningsvärd, från 0,09 till 0,33 döda per 100 000 invånare.

I Portugal ökade antalet dödsfall på grund av ecstasy från 0,03 till 0,12 och i Australien från 0,02 till 0,12 per 100 000 invånare.

I Finland och Portugal gjordes även undersökningar av avloppsvattnet som bekräftar att användningen av drogen ökade. 

”Risken ökar som en följd av att MDMA-halten i ecstasytabletter har ökat från år till år.”

Pirko Kriikku, finska Institutet för hälsa och välfärd

Vanligast var att ecstacy var en bidragande dödsorsak. I över hälften, 57 procent, av de finska fallen fanns även någon annan drog med i bilden. Vanligen handlade det om centralstimulerande preparat som amfetamin, men även opioider och bensodiazepiner förekom. En tredjedel hade också alkohol i kroppen. För 30 procent var ecstacy en bidragande orsak och själva dödsorsaken någon annan än förgiftning, till exempel ett olycksfall.

– Studien bekräftar den tidigare uppfattningen att även om de flesta dödsfall relaterade till ecstasy orsakas av samverkan mellan flera olika ämnen, kan en förgiftning som leder till döden också bero på användning av ecstasy. Risken ökar som en följd av att MDMA-halten i ecstasytabletter har ökat från år till år, säger Pirkko Kriikkurättskemist vid THL.

De finska offren var de yngsta i undersökningen med en medelålder på 24 år. De äldsta fanns i Portugal, där medelåldern var 28 år. 

De flesta avlidna var män. I Finland och Australien var andelen män 81 procent, i Portugal 93 procent och i Turkiet 94 procent.

Undersökningen har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Addiction

Mer från Accent