Narkotika

Skeptisk till sprutrum

Fokus på skademinskande insatser i narkotikavården är rimligt, men slutmålet ska vara drogfrihet, anser Peter Moilanen, NPC.

Viktigast i utredningen om samsjuklighet (som presenterades i november) är förslaget att det delade huvudmannaskapet försvinner och att regionerna tar över ansvaret för beroendevården från kommunerna. Det tycker Peter Moilanen, chef för Narkotikapolitiskt center, NPC, är en god idé.

– De flesta kommuner är för små för att kunna erbjuda flera behandlingsalternativ. Att föra över ansvaret till regionerna ökar möjligheterna till fler insatser och bättre kontinuitet. Men oron kvarstår att det blir en övervikt på läkemedelsbaserad vård, säger han.

Förslaget innebär också en förflyttning mot mer skadereducerande insatser i narkotikavården. Sprututbyte och andra skadebegränsande åtgärder ska, enligt utredaren, inte ha som övergripande syfte att leda till annan behandling, utan ”ses som självständiga interventioner som ges utifrån patientens behov, och, när det är relevant och patienten samtycker till det, samordnas med andra insatser. ”

Bland förslagen finns också ökad tillgång till läkemedelsassisterad behandling, Laro, och naloxon (motgift mot överdos), obligatorium för kommuner att inrätta sprutbytesverksamheter, sprutrum, och att kriminaliseringen av narkotikabruk ska utvärderas.

”Det enda jag är skeptisk till är drogkonsumtionsrummen.”

Peter Moilanen

Peter Moilanen tycker att det mesta låter rimligt. 

– Det enda jag är skeptisk till är drogkonsumtionsrummen, eller sprutrummen som de kallas, säger han.

Att utveckla en sådan verksamhet menar han kostar mer än den smakar.

– Sprutrummen verkar vara en möjlighet att skapa en kontaktyta. EU:s narkotikabyrå, EMCDDA, har också visat att de kan ha en effekt för att få folk i behandling. Det är ju bra, men ska vi ha en jämlik vård behöver vi bygga upp verksamheten över hela landet och det klarar vi ju inte ens med Laro, säger han.

Ett argument för att införa sprutrum som förs fram i debatten är att ingen dött i ett sådant.

– Laro och naloxon räddar liv, medan sprutrum inte verkar ha någon nämnvärd effekt på narkotikadödligheten, även om ingen dött i rummen. Ska vi bygga upp en ny verksamhet över hela landet, så blir det en ganska dyr historia som ändå inte löser uppdraget med att rädda liv. Risken är att det blir någon halvmesyr med sprutrum i någon storstad och inget mer.

”Har vi haft lagstiftningen i över 30 år är det väl rimligt att utvärdera effekterna?”

Peter Moilanen

Däremot anser Peter Moilanen att det finns all anledning att utvärdera kriminaliseringen av eget bruk.

– Har vi haft den lagstiftningen i över 30 år och det finns olika syn på hur den fungerar så är det väl rimligt att utvärdera effekterna? Därmed inte sagt att det ska leda till att man utreder avkriminalisering. Det finns annat som kanske ligger närmare till hands att se över, som att införa en ”god samarit-lag”, eller vilka insatser polisen använder.

God samarit-lag kallas en lagstiftning som ger straffrihet för den som larmar vid en överdos, även om den larmande personen själv är påverkad av olagliga substanser. 

Avkriminalisering tror inte Peter Moilanen skulle ha någon avgörande betydelse för att få fler att söka vård. 

– Även de som är beroende av alkohol eller spel tycker att det är svårt att söka vård på grund av stigmatiseringen. Men alkohol och spel är ju inte kriminaliserat. Dessutom verkar det som om människor söker vård i senare skede i delar av Nordamerika som legaliserat. Kanske känns det skamligt att inte klara det alla andra klarar?

Peter Moilanen tycker att NPC (och andra som föredrar en restriktiv narkotikapolitik) ofta tillskrivs åsikter de inte har, till exempel krav på absolut drogfrihet.

– Man måste kunna ha två tankar i huvudet samtidigt. Att samhället har ett övergripande mål om drogfrihet behöver inte betyda att man har fokus på drogfrihet i alla situationer. Ingen ska nekas psykiatrisk vård för att man inte är drogfri. 

”För alla är drogfrihet inte realistiskt – i varje fall inte just nu.”

Peter Moilanen

Han menar att man måste ha tålamod och aldrig ge upp. Om det kommer en dag då individen själv vill bli drogfri ska möjligheten finnas.

– För alla är drogfrihet inte realistiskt – i varje fall inte just nu. Det kan ta lång tid att uppnå och andra delmål kan vara mer aktuella för individen.

Han tycker också att det är bra om Laro och sprututbyte byggs ut och får ett utökat uppdrag.

– Det är utmärkt. Om man som vi förespråkar en human och restriktiv narkotikapolitik är det rimligt att man kan få likvärdig vård över hela landet. Tanken att de ska ha en vårdcentralsliknande verksamhet är också bra. I Stockholm jobbar de redan så. Det är väldigt sympatiskt eftersom många som besöker de här mottagningarna har en stor misstro mot andra samhällsinstitutioner, säger han.

Peter Moilanen tar också upp förslaget att införa personliga ombud som ska vara ett oberoende stöd i kontakter med myndigheter och med vården.

– Det tycker jag är en jättebra idé, säger han.

Mer från Accent