Drogutlöst våld

Sänkt straff för mord vid drogutlöst psykos nekas prövning

En man som under en drogutlöst psykos mördade sin tidigare flickvän fick straffet sänkt av Hovrätten. Domen överklagades, men nekades prövning i Högsta domstolen.

My Hedström, byråchef vid Riksåklagarämbetet, RÅ, beklagar att prövningstillstånd nekats.

– Tyvärr nekades prövningstillstånd. Vi tycker att det fanns ett särskilt intresse av att pröva det här fallet av prejudikatsskäl, säger hon till Accent.

Det Riksåklagaren ville var att Högsta domstolen, HD, skulle klargöra när en drogutlöst psykos ska anses självförvållad, och även vilket straff som är rimligt.

Bakgrund: En man i södra Sverige mördade i september 2021 sin tidigare flickvän under inverkan av en allvarlig psykisk störning orsakad av en drogutlöst psykos. Mannen hade i samband med gärningen tagit flera droger, bland annat amfetamin. Han bedömdes till följd av psykosen haft nedsatt förmåga att kontrollera sitt handlade. 

Dock hade mannen tidigare drabbats av psykos efter intag av droger. Det var enligt tingsrätten alltså klarlagt att han även tidigare reagerat avvikande och drabbats av psykos med hallucinatoriska inslag när han använt droger. Han hade alltså enligt rätten insikt i att han vid bruk av narkotika haft att räkna med att han skulle kunna hamna i ett psykostillstånd. Tingsrätten ansåg att han därmed tagit en medveten risk, att den drogutlösta psykosen var självförvållad, och därför inte skulle beaktas som en förmildrande omständighet vid straffmätningen. Tingsrätten dömde därför mannen till fängelse på livstid.

Domen överklagades och Hovrätten bedömde att mannen under den psykos han tidigare drabbats av inte skadat någon människa allvarligt. Och att han därför inte kunnat räkna med att han under den aktuella drogutlösta psykosen skulle skada eller mörda sin tidigare flickvän. Hans bristande förmåga att kontrollera sitt handlande till följd av psykosen skulle enligt hovrätten därför medföra en nedsättning av straffet. Hovrätten sänkte straffet och bestämde påföljden till fängelse i 17 år.

Riksåklagaren anser däremot, i likhet med att psykosen ska anses självförvållad och därför inte ska beaktas som en förmildrande omständighet vid bedömningen av straff. Mordet föregicks av en synnerligen brutal och utdragen misshandel med tortyrliknande inslag. Mannen försökte, efter att först ha utdelat sparkar och tagit strypgrepp, dränka kvinnan i en vattenfylld toalettstol och därefter i en skurhink, för att slutligen hugga henne i halsen med en kökskniv så att hon avled:

Genom ovan sammantagna gärning har SS utövat kraftigt våld i olika omgångar i ett utdraget förlopp som inneburit svårt lidande för JK, där hon tillfogats omfattande och allvarliga skador med svår smärta och stark dödsångest innan hon avled. Gärningen har också varit särskilt hänsynslös då han som närstående eller tidigare närstående till JK med flera försvårande och förnedrande moment dödat henne i hennes eget hem där hon, naken och ensam i ett litet badrum, befunnit sig i en skyddslös ställning.

Riksåklagaren menar att handlingen har ett så högt straffvärde att påföljden oavsett ska bestämmas till fängelse på livstid.

Mer från Accent