Drogtester

Fler anställda testar positivt för droger

Antalet anställda som testar positivt på företagshälsan Previas drogtester har ökat nationellt – från 1,6 till 2,4 procent – mellan 2017 och 2020.

Detta trots att antalet tester som företagshälsovården Previa utför inte ökat i riket totalt. De ligger ganska stabilt på strax över 20 000 om året enligt Cecilia Pettersson, företagssköterska på Previa i Västra Götaland.

– Ökningen är stor relativt sett, men inte i absoluta tal. Det är fortfarande tack och lov en liten andel av de testade som har intagit otillåtna substanser, säger hon.

Hos Previa i västra Sverige har dock även antalet tester som arbetsgivare beställer ökat – från 2 160 för tre år sedan, till 2 640 i fjol. Allt fler västsvenska arbetsgivare satsar på förebyggande arbete mot alkohol och andra droger. Därför ökar också antalet slumpmässiga tester, säger Cecilia Pettersson, och fortsätter: 

– Vi ser att det har skett en ökning stegvis. Även Karolinska universitetslaboratoriet, som vi jobbar med, har sett en ökning av antalet positiva tester.

Den vanligaste drogen är cannabis, enligt Previa främst bland unga vuxna, 20-29 år, som nyss kommit ut i arbetslivet. Men även kokain och läkemedlet tramadol förekommer.

Cecilia Pettersson säger att det kan vara svårt att upptäcka problem med alkohol och andra droger. I ett tidigt skede syns vare sig tydliga signaler eller kliniska kännetecken, särskilt om bruket är sporadiskt.

– Erfarenheter från arbetsplatser med alkohol- och drogproblem visar att kännetecken sällan är så tydliga att medarbetare och chefer agerar, vilket innebär att rehabiliteringsinsatser ofta sätts in i sent skede. Arbetsgivaren har en viktig roll i rehabilitering och säkerhetsarbete, säger hon.

Det är skälet till att fler arbetsgivare vill använda slumpmässiga drogtester på arbetsplatsen, som ett sätt att stävja missbruk och skapa en säker arbetsmiljö. Cecilia Petterson får ofta samtal från arbetsgivare som är oroliga och undrar vad de ska göra. 

– De kan till exempel ha hittat tomma tramadolaskar i papperskorgen och frågar hur det ska jobba med det. De undrar om de ska testa alla på jobbet om man misstänker en person? 

– Då brukar jag fråga om de har en alkohol- och drogpolicy på arbetsplatsen och i så fall vilka riktlinjer och tillhörande handlingsplan policyn har? Vill de starta med slumpmässiga tester bör man förhandla med facken och informera på alla arbetsplatsen om den nya rutinen och policyn innan man startar. Det skall inte komma som en överraskning för den anställda.

Hon tycker att särskilt offentliga arbetsgivare bör överväga slumpmässiga och oplanerade drogtester. Ofta handlar det om yrkesgrupper som hälso- och sjukvårdspersonal, militär personal, och polisanställda, där det är en förtroendefråga. En påverkad person kan exempelvis orsaka olyckor på jobbet. 

– Ett problem som kan uppstå om man inte har en tydlig policy är att man inte vet vad man ska göra med resultatet. Arbetsplatsen måste ha en plan för det, och hur de ska stötta en person som har eventuellt drogproblem, säger Cecilia Pettersson.

Mer från Accent