Illustration: Fernando Medina.

7 skäl att dissa cannabis

Många som vill legalisera cannabis hävdar att det är en ofarlig drog. Men det motsägs av forskningen.

1. Beroende

Risken att bli beroende av cannabis uppskattas till 9–10 procent. Man räknar också med att upp till hälften av dem som röker dagligen blir beroende. Kvinnor verkar drabbas snabbare av negativa konsekvenser och beroende än män.

2. Hjärnan 

Uppmärksamhet, inlärning, minne och verbal förmåga försämras av cannabis enligt flera studier. De kognitiva funktionerna försämras både under ruset och flera veckor därefter. 

Tonåringens hjärna förefaller vara känsligare för cannabis. Regelbundet bruk i tidig ålder ger samma påverkan som hos vuxna, men tar längre tid att återhämta sig från och riskerar i högre grad att bli bestående.

3. Psykos

En stor internationell studie bekräftar sam­bandet mellan cannabis och psykisk sjukdom. Dagligt bruk av cannabis med en THC-halt över 10 procent femdubblar risken, medan dagligt bruk av svagare cannabis tredubblar risken. 

Tidigare studier har visat att risken är särskilt stor för den som börjat röka cannabis i tonåren att drabbas av psykotiska symptom eller schizofreni. Cannabisanvändning i tonåren har kopplats till en ökad risk för att utveckla psykotiska symtom eller schizofreni.

4. Hjärtinfarkt och stroke

Cannabis ökar pulsen och blodtrycket, men kan i vissa fall även orsaka blodtrycksfall. Fall av allvarlig hjärt-kärlsjukdom, som hjärtinfarkt och stroke har rapporterats.

Det finns visst stöd för att cannabisbruk ökar risken för hjärt- och kärlsjukdom bland unga, som annars har låg risk för den typen
av sjukdomar.

5. Depression, ångest och självmordstankar 

Det finns samband mellan cannabis och depression, men det krävs fler studier för att kunna dra slutsatser om att det är cannabisen som orsakar depressionen. 20–30 procent av de som röker cannabis drabbas av ångestreaktioner som en direkt effekt av cannabisruset. Det finns också en ökad risk för självmordstankar.

6. Bronkit och cancer

Kronisk bronkit, ökad mottaglighet för lunginflammation, hjärt-kärlsjukdomar och olika sorters cancer är vanligare hos personer som rökt cannabis länge. Risken är också högre för cancer hos barn som exponerats under fosterstadiet.

7. Närstående och samhälle 

En fjärdedel av alla vuxna som har någon i sin närhet som använder narkotika upplever det negativt. Samhället förlorar ekonomiskt och socialt på cannabisanvändande, eftersom det påverkar människors arbetsförmåga, belastar sjukvården, bidrar till trafikolyckor och förstör familjeförhållanden.

Källor: WHO, Cannabishjälpen, Forte, EU-GEI, SLL.

En nedladdningsbar pdf för utskrift finns här.

Mer från Accent