Cannabis

Svagt stöd för medicinsk cannabis

Allt fler länder tillåter cannabis för medicinskt bruk, men det vetenskapliga stödet är svagt.

Resultatet av en ny metaanalys är inte uppmuntrande för den som haft stora förhoppningar på cannabis som läkemedel. Det vetenskapliga stödet för att preparatet är svagt. Det skriver Dagens nyheter.

Forskare från Oregon har gått igenom 13 674 titlar och sammanfattningar av vetenskapliga artiklar. Bland dessa fann de 13 systematiska genomgångar och 62 studier som undersökt cannabispreparats effekt på smärta hos patienter med kroniska smärttillstånd.

Slutsatsen av studien är att det verkar finnas en viss effekt på smärta för vissa patienter, men inte för andra.

– Smärta är komplext och individer svarar olika på vanliga smärtläkemedel. Vi har inte heller några särskilt effektiva läkemedel mot just neuropatisk smärta. Därför har många varit intresserade av de medicinska effekterna av cannabis, men det gäller att kunna särskilja ruseffekten från vad som kan vara medicinskt användbart, säger Fred Nyberg, professor i biologisk beroendeforskning vid Uppsala universitet, till DN.

I 13 av studierna har cannabis effekt på nervsmärta undersökts. Av dessa visade elva på liten effekt, en på stor effekt och en på oklar effekt. De flesta studierna var små.

För patienter med smärta orsakad av MS var resultatet inte bättre. Av nio studier visade en stor effekt, tre liten effekt och fem oklar effekt. Även här gäller att studierna är små.

Endast tre studier har undersökt effekten för patienter med smärta orsakad av cancer. En av studierna visar på stor effekt medan de övriga två visar oklara resultat.

Studier har också gjorts på patienter med andra typer av smärta. Det gäller olika smärttillstånd orsakade av fibromyalgi, reumatism och inflammatorisk buksmärta. Här pekar resultaten åt olika håll och forskarna kan därför inte dra några slutsatser.

Resultaten är publicerade i Annals of internal medicine.

Accent har nyligen skrivit om att Karolinska institutet planerar att bidra till forskningen genom att göra en svensk studie på patienter med nervsmärta.

Mer från Accent