Forskning

Summan av lasterna är inte konstant

Med en hög alkoholkonsumtion kommer en ökad risk att använda andra beroendeframkallande medel.

En studie publicerad i Nordic Studies on Alcohol and Drugs har tittat på sambandet mellan att dricka alkohol och att använda tobak, narkotika eller receptbelagda läkemedel. Av resultaten att döma så är du mer benägen att använda andra beroendeframkallande ämnen ju mer alkohol du dricker. Det skriver studiens författare Mats Ramstedt på PopNad.

Den som kombinerar alkohol med andra substanser löper också större risk att hamna i ett alkoholberoende. Detta gäller i jämförelse med andra som i övrigt har en liknande alkoholkonsumtion, men som inte använder tobak, narkotika eller receptbelagda läkemedel. Av de som dricker sig fulla allra oftast har hälften av de som också använder narkotika eller är dagligrökare fastnat i ett alkoholberoende. Bland de som dricker ofta men inte använder andra substanser, var det bara 12 procent som uppvisade samma tecken på beroende.

Enligt Mats Ramstedt kan en förklaring vara att de som både dricker och använder andra substanser kan tillhöra en grupp av människor som genetiskt löper större risk att utveckla ett beroende. Det kan också vara så att denna grupp är utsatta för andra riskfaktorer kopplat till sin hälsa eller sociala situation som ökar deras sårbarhet.

I studien har svar från 15 576 personer som samlades in 2013 analyserats. Respondenterna delades in i olika grupper beroende på sina drogvanor. Mats Ramstedt menar att resultaten pekar på vikten av att inom förebyggande arbete vara uppmärksam på samtidig användning av flera substanser som en riskfaktor för beroende.

Mer från Accent

Accent använder cookies i syfte att förbättra sajtens innehåll och funktionalitet. Läs mer om hur vi använder cookies och hanterar personuppgifter.

Läs mer