Forskning

Föräldrar till missbrukare utsatta: Psykiskt våld vanligast

Att vara förälder till någon som använder droger ökar risken att bli utsatt för kränkningar och brott. Stölder och psykiskt våld är vanligast.

De flesta är nog medvetna om att personer med beroendesjukdom är en utsatt grupp. Färre tänker på att även deras föräldrar utsätts för kränkningar och brott. Något som forskare vid Malmö universitet visar i en ny studie. 

Förövarna är de vuxna barnen. 

– Vanligast är stölder och att ha upplevt psykiskt våld. Utpressning förekommer, men det är rätt ovanligt. Fysiskt våld förekommer också, men är inte heller så vanligt, säger Björn Johnson, professor i socialt arbete och en av forskarna bakom studien.

Har föräldern väl drabbats av stöld är risken stor att det sker igen. Endast 13 procent av dem som blivit bestulna har bara blivit det en gång. I gruppen som blivit bestulna det senaste året uppger 72 procent att det hänt vid fler än fem tillfällen. 

Hur stor risken är att föräldrarna drabbas av brott beror inte på föräldrarna.

– För stöld är aktuell droganvändning den största riskfaktorn. För övriga brott är det främst psykisk ohälsa hos barnet som avgör om man blir utsatt, men även droganvändningen har betydelse.

Andra faktorer är ålder på barnet och boendesituation.

– Ju yngre barnen är desto större risk. Risken är också större om barnet bor hemma, särskilt med en ensamstående förälder.

Som oftast är mamman då?

– Ja, min upplevelse är att mammornas engagemang är betydligt större än pappornas. En del pappor gör exit när barnen har allvarliga drogproblem, men de pappor som stannar verkar vara ungefär lika brottsutsatta som mammorna.

6 procent av föräldrarna har råkat ut för fysiskt våld under det senaste året, 20 procent har någon gång drabbats. Någon skillnad mellan olika droger har forskarna inte sett.

– Vi trodde att alkohol skulle vara en riskfaktor för fysiskt våld, men det har vi inte kunnat se. Istället är det psykisk ohälsa som avgör. I synnerhet högfungerande autism, Asperger, är en stark riskfaktor.

Även föräldrar vars barn inte använder narkotika drabbas av fysiskt våld.

– Det är inte helt ovanligt att tonåringar slår sina föräldrar. Mellan fem och tjugo procent av alla föräldrar har någon gång råkat ut för det, så skillnaden är inte jättestor jämfört med föräldrarna till dem som använder narkotika.

Trots att psykisk ohälsa är en avgörande faktor för om föräldrarna utsätts för våld så är det barnens drogbruk som främst bekymrar föräldrarna.

– Barnens narkotikabruk är det som föräldrarna vill ha hjälp med. Det är det som dominerar deras liv. Föräldrarna går med en ständig oro för att barnen ska dö och på många sätt är det ju en realistisk oro. Det finns en del föräldrar i vår studie vars barn har avlidit.

Även om föräldrarna vill ha hjälp så tycker de inte att de får någon.

– Föräldrarna i vår undersökning har generellt lågt förtroende för socialtjänst, beroendevård och psykiatri. För många är det ett problem att de blir utestängda när barnen blir myndiga De får ingen insyn, men när vården misslyckas och barnen mår som sämst landar ansvaret ändå på föräldrarna. Man kan förstå att de känner sig maktlösa.

Mer från Accent