Narkotika

EU alltmer självförsörjande på narkotika

Allt tyder på att tillgången på narkotika är god i EU och Europa blir allt mer självförsörjande. Sverige är fortfarande nästan sämst i klassen vad gäller narkotikarelaterad död.

Tecknen tyder på att tillgången på narkotika i EU är god och att den till och med ökar. Cannabis är fortfarande det vanligaste narkotiska preparatet i EU, fem gånger vanligare än andra preparat. Europeisk produktion har till viss del ersatt importen och det har i sin tur påverkat externa producenter att öka styrkan på hasch som smugglas till Europa.

Utvecklingen, främst i Nord- och Sydamerika, med legalisering av drogen, har gjort att en kommersiell cannabismarknad snabbt har utvecklats. Det har lett till innovationer av olika former av drogen och idag finnas allt från extra starka sorters cannabis till vätskor för e-cigaretter och ätbara produkter.

Det visar den senaste rapporten från det europeiska centret för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk, EMCDDA.

En kommersiell cannabismarknad har lett till innovationer av olika former av drogen.

Det är inte bara cannabis som numera tillverkas närmare konsumenten. EMCDDA ser oroande tecken på att produktionen av flera ämnen ökar i Europa. Från Europa exporteras nu vissa syntetiska stimulantia, som MDMA, till andra delar i världen.

Dessutom finns indikationer på att även droger som kokain och heroin numera slutproduceras i Europa. Det handlar om beslag som visar att sekundär tillverkning och extraktion av kokain sker här samt att laboratorier där morfin omvandlas till heroin har upptäckts och stängts. Analyser av avloppsvatten tyder också på att tillgången ökar.

En annan förändring är importvägarna. Kokain kom tidigare till Europa främst via Iberiska halvön. Numera skeppas stora mängder gömda i fartygscontainrar, vilket gör att tillgången på drogen ökat i stora hamnstäder. Det har också lett till att Belgien tagit över Spaniens placering som landet med störst mängd beslagtaget kokain. Renhetsgraden på kokainet är nu det högsta på tio år.

Användarna var inte alltid medvetna om vad de tagit.

Uppkomsten av nya syntetiska opioider och syntetiska cannabinoider som kopplats till dödsfall och akuta förgiftningar har lett till att EMCDDA klassificerat ett större antal ämnen än någonsin tidigare.

Fem fentanylderivat i olika form, till exempel som nässpray, finns bland de undersökta substanserna. De påträffades också utblandade med andra droger som heroin, kokain eller förfalskade läkemedel, vilket gjorde att användarna inte alltid var medvetna om vad de tagit.

Syntetiska cannabinoider, som till en början främst användes som festdrog, har enligt EMCDDA letat sig ut till marginaliserade grupper. Aktuella siffror från Turkiet tyder på att ökningen av antalet narkotikadödsfall delvis verkar bero på syntetiska cannabinoider.

Tillverkningen av MDMA, eller ecstasy, förefaller ha fått ett uppsving. Den genomsnittliga MDMA-halten i tabletterna har ökat vilket har lett till skador och dödsfall.

Icke godkända bensodiazepiner  spelar en viktig, men ofta förbisedd roll för dödsfall relaterade till opioidanvändning.

Den tekniska utvecklingen bidrar också till att marknaden blir alltmer global. Internetförsäljningen är för närvarande liten i förhållande till den totala marknaden för olaglig narkotika, men verkar växa.

EMCDDA är särskilt oroade över tillkomsten av nya typer av bensodiazepiner, det vill säga läkemedel avsedda för att dämpa ångest, oro och sömnstörningar. Sedan 2015 har 14 nya icke godkända bensodiazepiner rapporterats till EU och tillgången verkar öka i vissa länder. Enligt EMCDDA spelar de en viktig, men ofta förbisedd roll för dödsfall relaterade till opioidanvändning.

Vanligen tillverkas de av kemi- och läkemedelsföretag i Kina och transporteras därifrån i ofärdig form till Europa

I slutet av 2017 hade EMCDDA över 670 nya psykoaktiva substanser, som hittats i Europa, under bevakning. De är inte förbjudna och består av allt från syntetiska cannabinoider till centralstimulerande medel, opioider och bensodiazepiner. I de flesta fall säljs de som ”lagliga” ersättningsprodukter för olaglig narkotika.

Vanligen tillverkas de av kemi- och läkemedelsföretag i Kina och transporteras därifrån i ofärdig form till Europa, där de bearbetas vidare till produkter som förpackas och säljs.

Vissa nya ämnen kan också komma från läkemedel, som antingen tagit sig ut på olagligt sätt på marknaden från den legala leveranskedjan eller framställts illegalt. Flera olika indikatorer, bland annat upptäckt av illegala laboratorier, analys av avfall från syntetiska droger och beslag av prekursorer, tyder på att den här typen av tillverkning har ökat i Europa under senare år.

Förutom att narkotikaanvändningen numera omfattar ett bredare spektrum av substanser än förr, så är också bruk av flera substanser vanligt bland narkotikaanvändare och de individuella användningsmönstren omfattar allt från sporadisk till regelbunden användning och beroende.

Högst är dödligheten i Estland följt av Sverige.

Antalet dödsfall till följd av narkotikaöverdoser är fortfarande högt i Europa, och opioider ligger bakom i de flesta av fallen. Generellt löper opioidanvändare i Europa fem till tio gånger högre risk att dö än andra personer i samma ålder och av samma kön. Den vanligaste orsaken är överdos.

Högst är dödligheten i Estland, med 132 dödsfall per miljon invånare, följt av Sverige med 88 per miljon, trots att den tydliga uppåtgående trend som observerats i Sverige under flera år vände under 2016. Trea kommer Norge med 81 per miljon och därefter Irland och Storbritannien med 70 per miljon vardera.

EMCDDA anser att den höga dödligheten, tillsammans med tillgängligheten på fentanyl, talar för att öka tillgängligheten på naloxon, ett preparat som kan användas för att motverka överdoser. EMCDDA anser också att fler bör få utbildning i hur man använder preparatet.

Mer från Accent