Alkohol

Ärftlighet påverkar risken för återfall

Alkoholister med en viss genvariant löper större risk än andra att återfalla efter behandling. De löper också större risk att dö av sitt missbruk.

Forskarna Jan Balldin, Ulf Berggren, Claudia Fahlke och Kristina Berglund  från Göteborgs universitet har gått igenom en rad studier och visar nu att en genvariant, som kallas A1-allelen, påverkar både risken för återfall och förtidig död. Resultaten redovisas i Läkartidningen nummer 1, 2013.

I genomsnitt återfaller 66 procent av dem som genomgått behandling för sitt alkoholberoende. Det är, enligt forskarna inte särskilt anmärkningsvärt, eftersom cirka 50 procent av personer med kroniska sjukdomar som inte har med beroende att göra slarvar med att följa läkarens ordinationer inom ett år från behandlingens början.

Tittar man på dem som har, respektive inte har, allelen (genvarianten) i fråga, visar det sig att bärare av A1-allelen återfaller i 89 procent av fallen, medan endast 53 procent av dem som saknar den återfaller.

Att alkoholberoende löper stor risk att avlida i förtid kommer inte som någon nyhet för de flesta, men i en tidigare studie har Ulf Berggren, Claudia Fahlke och Kristina Berglund med flera visat att de som är bärare av allelen har tio gånger så stor risk att avlida i förtid jämfört med normalbefolkningen. Alkoholberoende personer som saknar allelen har sju gånger förhöjd risk.

A1-allelen påverkar individens förmåga att ta upp dopamin. Drygt 30 procent av befolkningen har allelen, men bland dem som är alkoholberoende är andelen 40 procent. De som har A1-allelen verkar ha färre dopaminD2-receptorer vilket sannolikt ger en försvagad dopaminfunktion i hjärnan.

Dopamin är en viktig signalsubstans i centrala nervsystemet. Det förekommer i system som påverkar såväl motorik, vakenhet och koncentration som glädje och entusiasm. Minskad aktivitet påD2-receptorn är kopplat till depression och självmordsbenägenhet.

Forskarna har en möjlig förklaring till de här personernas svårigheter att hålla sig borta från alkohol. I en av de studier som forskarna gick igenom visade det sig att personer med A1-allellen hade sämre förmåga att lära om ett tidigare inlärt beteende. Även när det lärt om föll de ofta tillbaka till det gamla och invanda beteendet.

Behandlingen för dem som har den här genvarianten måste bli bättre är forskarnas slutsats. De tror att en psykosocial/psykoterapeutisk behandling som är inriktad på att stärka individen skulle kunna hjälpa dem att stå emot återfall bättre.

Eventuellt skulle de också kunna få hjälp av läkemedel som förbättrar förmågan att ta upp dopamin.

Mer från Accent