Förebyggande

Socialutskottet säger nej till regeringens ANDTS-strategi

Socialutskottet uppmanar riksdagen att säga nej till regeringens förslag till ny ANDTS-strategi. IOGT-NTO är oroliga för att det inte blir någon strategi alls.

Socialutskottet efterlyser större tydlighet när det gäller regeringens prioriteringar i förslaget till ANDTS-strategi (ANDTS står för alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel). Som exempel nämner utskottet att regeringen skriver att den överväger att genomföra olika insatser – inte att de faktiskt ska genomföras, eller vem som är ansvarig. 

Utskottet anser också att det saknas saker i strategin. De efterlyser mer statistik för att förbättra vården för personer med beroende, de vill skilja på olika nikotin- och tobaksprodukter, de vill att Socialstyrelsen får i uppdrag att klargöra de gradskillnader av ANDT-produkters skadeverkningar, till exempel skillnaden mellan snus och cigaretter. Och så vill de att ett kompetenscentrum för prevention inrättas, vilket också regeringen öppnar för i förslaget.

Irma Kilim, drogpolitisk chef på IOGT-NTO, håller med om delar av kritiken, men är orolig för att den nuvarande situationen kan innebära att Sverige får vänta allt för länge på en strategi – eller inte får någon alls.

– Vi vill se en så bra strategi som möjligt. Det här området har varit eftersatt i så många år. Får vi en bättre strategi på det här sättet så är det naturligtvis bara bra, men om det blir förseningar, eller en sämre produkt, så är det olyckligt, säger hon.

Alla delar i strategin sågas dock inte. Det finns delar i regeringens förslag som socialutskottet gillar. Dit hör att även nikotinprodukter utan tobak ska räknas som tobaksprodukter, att narkotikaklassade läkemedel samt spel om pengar ska omfattas, och att målet om att skydda barn mot skadeverkningar ska återinföras.

Det är heller inget enigt socialutskott som står bakom förslaget att säga nej till strategin. Socialdemokraterna (S) och Miljöpartiet (Mp) reserverar sig mot utskottets förslag. De reserverar sig också mot förslaget att kartlägga missbruk, eftersom de anser att det ingår i den översyn av narkotikapolitiken som riksdagen tidigare bett regeringen om.

S, MP, Vänsterpartiet (V) och Liberalerna reserverar sig mot förslaget om tillkännagivande för att klargöra gradskillnader mellan ANDT-produkter. Partierna menar exempelvis att det finns tillräcklig kunskap om snusets skadeverkningar för att avråda från snus.

S, V och Mp reserverar sig mot förslaget om ett nytt övergripande mål eftersom partierna menar att det föreslagna målet är väl avvägt. Samma partier reserverar sig även mot förslaget om ett nationellt kompetenscentrum. Detta då de menar att det ingår i uppdraget till Folkhälsomyndigheten att lämna förslag på hur en långsiktigt hållbar utveckling, förvaltning och spridning av kunskapsbaserade arbetssätt och metoder bör organiseras. Samt för att stödja det lokala och regionala ANDTS-förebyggande arbetet.

Eftersom oenigheten är så stor tror Irma Kilim att det kan vara svårt för partierna att enas om ett nytt förslag.

– Om man inte är enig om vägen framåt är det ju svårt att se hur man ska få ihop det. Då är det risk att det blir en urvattnad strategi. Det vi behöver är en tydlig politisk ledning i de här frågorna, säger hon.

Även kulturutskottet har tidigare sagt nej till förslaget till ny ANDTS-strategi. Riksdagen debatterar ärendet måndag den 14 juni och beslut tas tisdag den 15 juni.

Mer från Accent