Studentfirande

Många skolor har dålig alkoholberedskap inför studenten

Många gymnasieskolor har brister i alkoholstrategin inför studentfirandet. Det visar en enkätundersökning bland Stockholms rektorer som Stockholms läns nykterhetsförbund gjort tillsammans med MHF och Anhöriga mot droger.

Av undersökningen framgår att nära en tredjedel av rektorerna inte känner till om kommunen har en alkohol- och drogpolicy. Var tionde skola uppger att de saknar en egen alkohol- och drogpolicy för skolan, och endast 45 procent av de som har en policy uppger att den säger något om skolavslutningar.

Undersökningen visar dock att det är stor spännvidd mellan skolorna. Vissa har väl genomtänkta strategier och handlingsplaner. Positivt i undersöknignen är att 76 procent av skolorna erbjuder alkoholfria aktiviteter i samband med avslutningen. Som exempel kan nämnas Sollentuna kommun som förra året bjöd alla studenter på alkoholfri champagnefrukost.

Studentfesterna börjar redan i april och pågår fram till skolavslutningen i början av juni. Det blir många veckors festande för de blivande studenterna. Eftersom de flesta har fester på abonnerade restauranger är festerna oftast förlagda till vardagskvällar. Det blir sena kvällar och, för många, också mycket alkohol, vilket både de blivande föräldrarna, deras föräldrar, skolan och andra vuxna verkar tycka hör till.

Organisationerna bakom enkäten har, liksom Statens folkhälsoinstitut, tyckt sig märka en tillåtande attityd till alkoholkonsumtion i samband med studentfirandet. Det är skälet till att Stockholms Läns Nykterhetsförbund, MHF och Anhöriga Mot Droger ville ta reda på hur skolornas beredskap var.

Enkäten har skickats till rektorer i hela Stockholms län. Svar har kommit från 92 rektorer, vilket motsvarar 38 procent av de tillfrågade. Både fristående skolor och kommunala skolor har ingått i undersökningen.

Mer från Accent