Drogförebyggande

Flera komponenter behövs för att skolprogram ska fungera

För att ett skolprogram ska få bäst effekt krävs det att det innehåller både problemlösning och social färdighetsträning. Det visar en spansk utvärdering.

Träning i sociala färdigheter och problemlösning ingår i många drogförebyggande program. I en spansk studie har forskare nu försökt ta reda på vilken av komponenterna som är viktigast för ett gott resultat.

Forskarna har studerat det spanska programmet Saluda som syftar till att skjuta upp alkohol- och narkotikadebut.

I programmet ingår problemlösning som syftar till att få eleverna att förstå och uppskatta fördelarna med drogfrihet och nackdelarna med att använda droger. Det andra momentet är social färdighetsträning som syftar till att hjälpa eleven att utveckla förmågor som att lyssna aktivt, att initiera konversationer, att upprätthålla dem och dra slutsatser av dem, att klara av att säga nej och hantera kamrattryck.

En grupp av de 14 skolklasser som ingick i studien arbetade med hela Saluda-metoden, en grupp med den del som innehåller träning i problemlösning och en grupp med den del som innehåller träning i sociala färdigheter. En kontrollgrupp jobbade inte alls med metoden.

Eleverna följdes upp sista gången ett år efter arbetet med Saluda avslutats.

Innan undervisningen påbörjades var det inga signifikanta skillnader mellan grupperna. Efter undervisningen hade eleverna som genomgått Saluda druckit alkohol signifikant mer sällan än eleverna i kontrollgruppen. Användningen av illegala droger var så liten att det inte gick att mäta några förändringar.

Även om skillnaden var störst för dem som fått det fullständiga programmet så var den inte signifikant större än för de som genomgått en reducerad variant. Liknande resultat blev det i elevernas inställning till att vilja dricka alkohol eller illegala droger.

Eleverna som genomgått någon av de två programvarianter som innehöll undervisning i problemlösning var bättre än de övriga på problemlösning efter programmet, men endast för dem som genomgått det fullständiga programmet kvarstod skillnaderna ett år efteråt.

För elever som genomgått social färdighetsträning kunde inga skillnader fastslås mellan grupperna.

Forskarnas slutsatser är att alla versionerna av Saluda minskade elevernas konsumtion och fick dem att bli mer negativa till att använda illegala droger. Däremot verkar det som om båda komponenterna behövs för att effekterna av programmet ska kvarstå under längre tid.

Studien är publicerad i Prevention Science: 2012, 13(1), p. 86–95.

Mer från Accent