Ny norsk biståndsstrategi

Norge ser alkohol som utvecklingshinder

Norges regering lanserar en ny strategi för att bekämpa icke-smittsamma sjukdomar i låginkomstländer för perioden 2020-2024.

Den norska regeringen skriver i ett pressmeddelande att Norge är det första landet med en särskild strategi för att bekämpa sådana globala hälsorisker som ett led i utvecklingsarbetet.

Den nya strategin har tre huvudområden: Att förebygga riskfaktorer – så som skadlig alkoholanvändning, tobak, luftföroreningar, samt ohälsosamma dieter. Att stärka den primära hälsovården, samt att stärka normativt arbete och hälsoinformations-system.

En av IOGT-NTO:s systerorganisationer i Norge, Forut, har höga förväntningar på den nya strategin.

– Strategin är ett stort steg framåt för norskt hälsobistånd och kan, om den genomförs väl, bidra till att minska de negativa hälsoeffekterna av icke-smittsamma sjukdomar i de delar av världen där den är mest nödvändig, säger Foruts utrikeschef, Ståle Stavrum i ett uttalande.

– Vi på Forut kan dessutom fira genomslaget för flera av våra inspel till strategin. Vi har bland annat tillsammans med andra aktörer pekat på en kritisk brist på fokus på mental hälsa i norsk utvecklingsbistånd. Vi har också argumenterat under många år för att genomföra effektiva alkoholåtgärder över hela världen. Det är därför mycket glädjande att strategin säkerställer ett åtagande för både mental hälsa och skadlig alkoholanvändning, fortsätter Stavrum.

Strategins mål är att minska antalet tidiga dödsfall till följd av icke-smittsamma sjukdomar i låginkomstländer med en tredjedel fram till 2030. Man vill förhindra negativa hälsoeffekter av tobak, alkohol och ohälsosamma livsmedel, och skriver i strategin att ”mycket kan uppnås genom reglering, beskattning och multisektoriella åtgärder”.

Norges regering betonar att positiva resultat bäst uppnås när multinationella, nationella och lokala aktörer samarbetar. Forut är positiva till sådan samverkan, men understryker samtidigt att regeringen måste vara tydlig med att engagemang från kommersiella företag som säljer hälsoskadliga produkter måste göras med försiktighet.

Orsaken är att representanter från alkoholindustrin på flera håll försöker utöva inflytande i nationell politik för att skapa gynnsamma förhållanden för deras produktion och försäljning.

”Vi har på nära håll sett, precis som regeringen också påpekar, att intressekonflikter lätt uppstår om sådana aktörer ska involveras och att det är svårt att förbinda dessa aktörer till mål och åtgärder för folkhälsopolitiken”, skriver FORUT.

Över 70 procent av dödsfallen i världen orsakas av icke-smittsamma sjukdomar, så som: hjärt- och kärlsjukdomar, cancer, luftvägssjukdomar, diabetes och psykiska besvär.

Mer från Accent