Riksdagsmotioner

Mer engagemang för gårdsförsäljning än för alkoholskador

Gårdsförsäljning engagerar betydligt fler politiker än alkohol- och narkotikadöd. Det visar Accents genomgång av riksdagsmotioner.

Under den allmänna motionstiden i riksdagen, då riksdagsledamöterna har möjlighet att väcka motioner i vilka ämnen de vill, har 3 645 motioner lagts. De handlar om allt från att stärka demokratin, till åtgärder mot granbarkborren. Antalet motioner som rör alkohol eller narkotika är 36 stycken, ungefär en procent.

Med tanke på att omkring 4 500 personer dör av alkohol och omkring 900 dör av narkotika varje år skulle man förvänta sig att en majoritet av motionerna handlar om åtgärder för att få bukt med den saken. Så är dock inte fallet.

Så kallad gårdsförsäljning lockar flest motionärer.

Istället är det så kallad gårdsförsäljning som lockar flest motionärer; hela nio motioner handlar om att sådan försäljning ska införas, antingen i hela Sverige eller i någon del av landet. Sex av motionerna har moderater som avsändare, och tre centerpartister.

Såväl Kristdemokraterna, KD, som Sverigedemokraterna, SD, ställer sig i motioner positiva till den kommande utredningen av att införa sådan försäljning.

Fyra motioner handlar om det övergripande arbetet med den kommande ANDTS-strategin (alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel).

Mest ambitiös är KD:s, som innehåller en rad konkreta förslag. De vill återinrätta det tidigare ANDT-rådet, eventuellt med tillägg av ett S, som i spel. De vill dessutom inrätta ett kompetenscentrum för att utveckla och förvalta förebyggande metoder, med Stockholm förebygger alkohol- och drogproblem, STAD, som förebild. De vill göra sjukvården till ensam huvudman för beroendevården, samt att riktlinjerna för när alkoholkonsumtion ska anses vara riskabel ses över. 

Även SD har lagt en övergripande motion. De efterfrågar främst ökad samverkan mellan primärvården, psykiatrin, beroendemottagningar och socialtjänsten för att motverka alla former av missbruk och beroenden. SD vill också inrätta fler stödlinjer för anhöriga, och att även vårdcentraler ska erbjuda sådant stöd.

Såväl SD som KD efterlyser en vetenskaplig riskbedömning av skadeverkningarna av olika preparat. Båda partierna anser att den skulle komma till nytta vid reglering av lagstiftningen och önskar att en sådan görs inom ramen för nästa strategi.

”Allt för få är medvetna om kopplingen mellan alkohol, stillasittande och fel kost med riskerna att få cancer”. 

Centerpartiet

De övriga två partier som uttryckt något om strategin är Vänsterpartiet, V, som uppger att de vill satsa 40 miljoner kronor mer än regeringens 95 629 000 kronor på strategin, och Centerpartiet, C, som vill att kopplingen mellan livsstilsvanor och cancer stärks i den kommande strategin. Anledningen är att de anser att allt för få är ”medvetna om kopplingen mellan alkohol, stillasittande och fel kost med riskerna att få cancer”

C anser också att kommuner och regioner gör merparten av det förebyggande arbetet, och att deras förutsättningar för implementering av en ny ANDT-strategi därför bör ses över och stärkas.

Fem motioner handlar om beroendevård eller delar av den. En om att lagstadga brukarinflytandet, som en socialdemokratisk motionär önskar. En annan om att införa ett program för att förebygga överdoser efter frigivning från häkte eller fängelse, som en moderat önskar.

En socialdemokratisk motionär önskar kvalitetssäkring av behandlingshem, och SD vill se över beroendevården. De kommer med en rad förslag, men överst på listan står att föra över ansvaret för beroendevården till hälso- och sjukvården. Det är ett krav som också KD framför i sin övergripande motion. Den femte motionen gäller tillgången på naloxon som tre moderater vill utöka.

I två motioner föreslås att alkoholmonopolet avskaffas.

Systembolaget är föremål för fyra motioner. I en förslår två centerpartister att Systembolaget ska ta ett större ansvar för små producenter. Partikamrater till dem föreslår i en annan motion, att öl och vin ska få säljas i livsmedelsbutiker. De två resterande motionerna, från en moderat respektive en grupp sverigedemokrater, föreslår helt enkelt att alkoholmonopolet avskaffas.

Fyra motioner vill införa lättnader för alkoholservering. Motionerna kommer i två fall från sverigedemokrater, och de två övriga från en liberal respektive en moderat.

Tre motioner rör trafik. I den första föreslår en moderat att drograttfylleri automatiskt ska betraktas som grovt om föraren framför ett tungt fordon. De övriga två, en med två socialdemokrater som avsändare och en med en moderat, rör eftersupning, vilket innebär att en bilförare förklarar sin promillenivå med att den druckit efter att en olycka skett. Motionärerna vill göra alkoholintag efter en olycka brottsligt. 

Två motioner, med centerpartister respektive moderater som avsändare, vill ha skattelättnader för små bryggerier.

Två moderater föreslår, i varsin motion, att åldersgränsen för inköp på Systembolaget sänks till 18 år.

Några udda motioner förekommer också, närmare bestämt tre stycken, samtliga från moderater.

”Anmälningsplikt ska också omfatta gravida kvinnor med ofödda barn.”

Jessika Roswall (M) och Maria Malmer Stenergard (M)

I en föreslås att även ofödda barn ska omfattas av socialtjänstlagens kapitel 14, där det sägs att myndigheter och yrkesverksamma inom vissa kategorier är skyldiga att anmäla om de får veta eller misstänker att ett barn far illa. Motionärerna ger som exempel om en höggravid kvinna påträffas påtagligt berusad, eller i en miljö där det finns risk att barnet kommer att fara illa.

I en annan motion föreslås att en myndighet får uppdrag att samla in uppgifter och ta fram statistik för konsumtionen av såväl alkohol och tobak som spel. Motionärerna anser att det idag förekommer såväl dubbelarbete som bristfällig statistik när ansvaret fördelas mellan Statistiska centralbyrån, Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten. Dessutom anser motionärerna att det är problematiskt att ”den ideella organisationen Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, med tydliga särintressen inom området, ansvarar för delar av statistiken om alkohol och tobak.”

I den tredje vill motionären att bevakningsföretag ska få möjlighet att göra narkotikasök med hund samt att någon form av kvalitetskontroll för sökhundar införs.

Vill du läsa motionerna i sin helhet så har Accent gjort en förteckning.

Mer från Accent