Unga dricker mer om de ser föräldrarna fulla

Ungdomar som sett sina föräldrar berusade dricker mer riskfyllt än andra och använder narkotika i högre utsträckning. Sambandet är tydligast hos pojkar visar en norsk studie.

I en återkommande hälsoundersökning i Nord-Trøndelag tillfrågades högstadieelever hur ofta de sett sina föräldrar berusade. Fyra år senare deltog samma ungdomar i en ny undersökning om sina egna berusningsvanor.

Resultatet, som publicerades i den norska Tidsskriftet nr 4/2012, visar att de unga påverkats av föräldrarnas. Ju oftare ungdomarna sett sina föräldrar berusade, desto större risk att de själva hade druckit sig berusade. Båda könen påverkades, men störst risk att anamma ett riskfullt beteende i förhållande till alkohol och andra droger hade pojkar.

Bland pojkarna hade även de som bara sett sina föräldrar berusade några få gånger, med större sannolikhet prövat narkotika. Det sambandet gällde inte flickorna i undersökningen. Störst samband var det för pojkar med högutbildade föräldrar.

För de unga som sett sina föräldrar berusade flera gånger i månaden var det däremot ingen skillnad mellan könen. Både flickor och pojkar hade prövat narkotika i större utsträckning än andra ungdomar.

− I studien var det ett tydligt samband mellan att ha sett sina föräldrar berusade och själv varit berusad ett antal gånger samt att ha prövat narkotika fyra år senare, säger Siri Håvås Haugland, avdelningschef vid kompetenscentret Rus, Mitt-Norge och stipendiat vid Institutet för Samhällsmedicin vid NTNU, teknisk-naturvetenskapliga universitet i Trondheim.

− Det är svårt att säga något om orsak och verkan, men resultatet tyder på att föräldrarnas alkoholvanor påverkar den yngre generationen.

Eva Ekeroth

Mer från Accent