Näthandel

Tveksamt om ny lag stoppar distansförsäljning

Regeringen har lagt fram ett nytt förslag som ska stoppa distansförsäljning av alkohol. Men det är osäkert om förslaget får avsedd effekt.

Distanshandel av alkohol blev möjligt när kravet på att man själv skulle transportera varorna över gränsen togs bort. Nu ska distanshandeln regleras genom en föreslagen ändring i alkohollagen. Tanken är att distansförsäljning ska försvinna medan distansköp även i fortsättningen ska vara möjligt.

– Ambitionen är god, men det är fortfarande för många frågetecken. Det borde vara glasklart och inte finnas något tolkningsutrymme, men det gör det i den här texten, säger Annika Myhre, förbundsjurist på IOGT-NTO.

I lagen står i dag att alkohol som är köpt utomlands kan föras in av ”en enskild person i yrkesmässig befordran eller annan oberoende mellanhand.” Den texten ska, enligt förslaget, bytas mot: ”egen anlitad transportör”. Transportören får alltså inte transportera dryckerna på uppdrag av säljaren. Dessutom ska transportören vara oberoende i förhållande till säljaren.

Vad som menas med oberoende är dock oklart. Redan i dag finns det distanshandlare som inte erbjuder transporttjänst, men har länkar till en rad olika transportföretag på sin webbplats. Via webbplatsen kan man fylla i ett formulär och själv beställa transport från önskad transportör. Accent ber om en kommentar från Lina Glans, sakkunnig hos folkhälsominister Gabriel Wikström.

– I kravet på oberoende ligger att transportören inte får vara knuten till säljaren genom ekonomiska eller affärsmässiga incitament, till exempel provision på försäljningen, utöver att ta emot ersättning för den transporttjänst som utförs. Den ersättningen ska uteslutande komma från köparen. Var gränsen går för vad som är att anse som oberoende blir upp till domstol att bedöma, säger Lina Glans, i ett mejlsvar till Accent.

Det Annika Myhre främst saknar i lagförslaget är ett främjandeförbud, det vill säga förbud mot marknadsföring av alkoholförsäljningen. I Norge finns ett sådant förbud. Konsekvensen av det förbudet är att den som erbjuder alkohol via internet endast får presentera listor med varunamn och pris. Något motsvarande finns inte med i det nya förslaget.

– Det känns som om det saknas en sida i dokumentet, säger Annika Myhre.

Och kanske gör det också det.

– Den promemoria som remitterats innehåller endast den del som rör reglering av transporterna. Främjandeförbudet är ett av de förslag som vi avser att ta hand om samtidigt som den här PM:en bereds efter remittering, svarar Lina Glans på frågan om varför inget främjandeförbud finns med.

I Norge har de dessutom krav på tillstånd för transportföretagen att få köra ut alkoholen.

Varför finns inga förslag om något sådant med i lagförslaget?

– I betänkandet SOU 2013:50 finns förslag om tillsyn av distanshandel. Även dessa förslag avser vi ta omhand samtidigt som denna PM, svarar Lina Glans.

Lagändringarna föreslås gälla från januari 2018.

Mer från Accent