Studie: Hur minns alkoholpåverkade brott?

Angelica Dahlgren.

Fem frågor till Angelica Dahlgren, doktorand på psykologiska institutionen vid Göteborgs universitet, som precis har påbörjat en studie om hur alkoholpåverkade vittnen minns brott.

Varför är det viktigt att forska om hur alkoholpåverkade vittnen minns?
Vittnesmål är så viktiga för rättsväsendets brottsutredningar så kunskapen om hur alkoholpåverkade vittnens minne fungerar kan leda till riktlinjer om hur alkoholpåverkade vittnen bör bemötas. Teknisk bevisning saknas ofta från ett våldsbrott, så ögonvittnen spelar en stor roll i polisens utredningsarbete. I förlängningen kan det leda till att fler gärningsmän korrekt kan identifieras och att fler brott uppklaras.

Hur ska ni gå till väga för att mäta hur berusade vittnen minns ett våldsbrott?
I vårt labb på Sahlgrenska universitetssjukhuset får försöksdeltagare antingen en alkoholhaltig dryck eller juice. Sedan får de titta på en kort våldsrelaterad film. En tid efteråt följer vi upp deltagarna genom att på olika sätt mäta deras minne av händelsen som utspelades i filmen.

Hur ser kraven ut för de som ska delta i studien?
Friska män och kvinnor i åldern 18-35 år får delta. De måste genomgå en noggrann läkarundersökning och psykiatrisk undersökning. Personer som har eller har haft ett skadligt användande av alkohol får inte vara med i studien då deras hälsa kan äventyras, gravida får inte heller delta. De deltagare som fått en alkoholhaltig dryck måste dessutom stanna kvar i labbet tills deras promillehalt är noll.

Hur motiveras det etiskt att berusa de som deltar i studien?
Studien har prövats och godkänts av Etikprövningsnämnden i Göteborg. Kunskapsvinsterna med studien, för polisens arbete och för andra som berörs, väger upp de små eventuella riskerna som ett deltagande innebär. Det finns i princip inga risker för försöksdeltagarna, men för säkerhetsskull finns alltid en sjuksköterska närvarande under hela experimentet och alla deltagare har genomgått en hälsoundersökning.

Hur tror du att era reslutat kommer att påverka polisens arbete?
Vår studie kan ge kunskap till polisen om skillnaden mellan alkoholpåverkade och nyktra ögonvittnens minne av ett brott och vid vilken tidpunkt det är bäst att intervjua berusade vittnen. Det är också viktigt för polisen att veta vilken intervjuteknik som är lämpligast att använda, samt hur mängden alkohol påverkar tillförlitligheten hos ett vittne.

  • Studiens fyra delar beräknas vara klara sommaren 2014.

Karin Fallenius

Mer från Accent