E-handel

Snart kan det vara lagligt
att sälja alkohol via nätet

Jörgen Hettne, utredare av privatinförsel av alkohol, är kritisk till svenska domstolar: ”Lagens mening har inte följts”. Nu anser han att lagen måste anpassas efter verkligheten och e-handel tillåtas.

– Hade domstolarna tillämpat lagen så som den var avsedd hade den här utredningen inte behövts, säger utredaren Jörgen Hettne vid ett seminarium anordnat av Alkoholpolitiskt Forum på onsdagskvällen.

I somras lade han fram utredningen ”Privat införsel av alkohol – Tydligare regler i konsekvens med svensk alkoholpolitik” som nu är ute på remiss.

Jörgen Hettne säger att det är uppenbart att alkohollagen inte tillåter e-handel, trots att det är tillåtet att köpa alkohol via internet.

– Att en privatperson som hittat en vara på internet ska inte hindras från att köpa och föra in varan. Det betyder dock inte att det är tillåtet för säljare att aktivt söka upp kunder eller att någon förmedlar tjänsterna. Privat införsel måste vara något annat än distanshandel. Annars har vi ju i praktiken avskaffat alkoholmonopolet, säger Jörgen Hettne.

Problemet med formuleringen i den svenska lagen anser han har uppkommit genom att man tagit lösryckta ord ur en EU-text, till exempel ”mellanhand”, och lagt in dem i den svenska lagtexten. Ryckt ur sitt sammanhang kan det orsaka missförstånd.

– Mellanhand syftade på transport, men i Sverige har det kommit att betyda diverse andra tjänster. Vi har ett monopol för att ta bort vinstintresset. Syftet är att ingen ska tjäna pengar på att vi dricker mer, säger han.

Jörgen Hettne. Foto: Eva Ekeroth
Jörgen Hettne. Foto: Eva Ekeroth

Han konstaterar att det ändå uppstått en marknad för tjänster.

– Syftet med undantaget privatinförsel har förfelats. Privata vinstintressen gör intåg på den svenska detaljhandelsmarknaden för alkohol i strid med svensk alkoholpolitik. Att den rättsliga situationen är oklar försvårar tillsynen, säger Jörgen Hettne.

Ett annat problem anser han är alkoholskattelagstiftningen.

– Förmedlare har kunnat registrera sig hos Skatteverket för att betala alkoholskatt i Sverige. Det har uppfattats som en legitimering av verksamheten, trots att den strider mot alkohollagen, säger han.

Han anser dock att eftersom de här feltolkningarna av lagen uppstått måste lagen ändras.

Utredningen föreslår att förmedlingsförbudet ersätts med ett främjandeförbud.

– Där har vi tagit efter lotterilagen. Främjande är ett vidare begrepp än förmedling. Egentligen innefattar det även marknadsföring, men det kan det inte göra i det här fallet eftersom vi tillåter marknadsföring.

Inte heller i övrigt kan lotterilagen kopieras rakt av eftersom den inte innehåller några undantag.

– Vi har ju privatinförsel som är ett undantag från alkohollagen, säger han.

Ett annat undantag som föreslås är att säljaren själv ska undantas från främjandeförbudet. Det innebär att säljaren har samma möjlighet som i dag att marknadsföra sina varor. En förutsättning är dock att säljaren inte är svensk. Anledningen är att det annars endast blir tillåtet att göra reklam för varor som säljs på Systembolaget.

– Konsekvensen av vårt förslag är faktiskt att e-handel blir tillåtet. Min bedömning är att det är svårt att backa bandet nu när det sedan en tid redan uppfattats som lagligt. Det betyder att utländska försäljare också får rätt att marknadsföra sina varor i Sverige, att de kan förmedla kontakt med ett oberoende transportföretag, som ska vara registrerat för alkoholleveranser, och att säljaren blir skyldig att se till att skatten betalas in.

Någon större skillnad mot i dag blir det alltså inte.

– Men det som blir tillåtet är försäljning och transport. De mer eller mindre fantasifulla kringtjänsterna kommer inte att vara tillåtna. Transporten ska dessutom ske till folks bostad under Systembolagets öppettider. Varorna ska inte kunna lämnas ut på en parkeringsplats, i en mataffär eller något annat som påminner om en detaljhandel, säger han.

Jörgen Hettne förklarar varför säljaren i fortsättningen ska få ombesörja transporten och vara den som betalar in skatten.

– Att vi inte tog strid för att köparen ska betala in skatten beror på att vi tror att sannolikheten att få in skatten är större om den betalas in av säljaren. Struntar köparen att betala in skatten har vi svårt att upptäcka det och då är ju prisinstrumentet satt ur spel. Det är alltså inte säkert att det är bättre ur alkoholpolitisk synpunkt. Att vi föreslår att säljaren ska ha rätt att förmedla transporten beror på att jag bedömer att det inte skulle hålla i EU-rätten om frågan skulle prövas där. Finland har det på det sättet, men det är ifrågasatt.

Stig von Bahr, före detta domare i EU-domstolen, som tittat på svensk lagstiftning i förhållande till EU-rätten för Systembolagets räkning, föreslår liknande ändringar.

Även han nämner lotterilagen som lämplig förlaga och föreslår att begreppet ”främja” ska införas. Han tycker också att det bör tillåtas för säljaren att anordna transporten. Däremot anser han inte att det behövs något undantag som ger säljaren rätt att marknadsföra sina produkter eller att säljaren ska vara den som betalar skatten.

Med hänvisning till de föreslagna restriktionerna skriver han att det framstår som osannolikt att utländska företag i nämnvärd utsträckning kommer att erbjuda tjänster i samband med privatinförsel.

Remisstiden går ut 31 oktober.

Mer från Accent