Politik

Sänkt alkoholkonsumtion prioriteras inte i regeringens nya strategi

Ett samhälle fritt från dopning och narkotika är kvar i regeringens nya ANDT-strategi, men sänkt alkoholkonsumtion är inget mål i sig. Nytt är att Sverige ska var rökfritt år 2025.

Den nya reviderade strategin för den framtida politiken på alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksområdet antogs i torsdags av regeringen, vilket Drugnews tidigare rapporterat. Strategin gäller för åren 2016–2020.

Strategin går under namnet ”En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken 2016–2020” och blev offentlig i tisdags när den skickades till riksdagen för kännedom.

Regeringen vill minska de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation, och där är ANDT-området viktigt. Även om strategin påminner om den tidigare, så anser regeringen att den förra saknade tydlig strukturanalys. Dessutom vill regeringen stärka jämställdhets- och barnperspektiven.

Det övergripande målet om ”ett samhälle fritt från narkotika och dopning, minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och ett minskat tobaksbruk” ligger fast.

Tobaksrökning är den enskilt främsta förebyggbara riskfaktorn för sjukdom och död. Därför sluter regeringen upp bakom målet ett rökfritt Sverige 2025.

– Varje år dör 12 000 personer till följd av rökning och 100 000 personer insjuknar i rökrelaterade sjukdomar i Sverige. Med regeringens nya ANDT-strategi flyttar vi fram positionerna ytterligare för att nå målet om att sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation, säger folkhälsominister Gabriel Wikström i en kommentar.

Vad gäller alkohol, så intar regeringen en lite annan hållning och tar inte sikte på att minska drickandet: ”Även alkoholkonsumtion kan leda till negativa hälsokonsekvenser”, men ”till skillnad från de andra substanserna är alkohol accepterat som en del av vår kultur och därför tar det övergripande målet fasta just på att minska de medicinska och sociala skadorna orsakade av alkohol”, står det i nya strategin.

Flera åtgärder för att minska skadligt drickande och bland unga och undvika helt i vissa situationer nämns dock. Vad gäller nykterhet i trafiken, så vill regeringen pröva nya metoder och upprepar sitt intresse för alkobommar som prövats i såväl Göteborgs och Stockholms hamnar med framgångar.

I nya strategin nämns oro för ökad internethandel med nätdroger. Två procent av unga i grundskolans niondeklass och 4 procent av elever i gymnasieskolans andra årskurs svarar i drogvaneenkäter att de någon gång använt sådana droger.

Regeringen har tillsatt utredning för att se över klassificeringssystemet av nya droger. Familjeklassning av droger med liknande struktur och effekter är alternativ som nämns.

Uppmärksamhet ges också för de ensamkommande unga som kommer till Sverige, ifjol var de uppåt 33 000 under 18 år, enligt en prognos. Cirka 88 procent är pojkar och deras utsatthet och risk hamna i situationer som människohandel, kriminalitet och kontakt med alkohol och andra droger oroar regeringen. ”Denna grupp bör ägnas extra uppmärksamhet för preventiva insatser”, står det i ANDT-strategin.

Internationellt nämns även behovet av en ny gemensam alkoholstrategi i EU för att minska alkoholskador. Bland annat med regler som påverkar alkoholpriser och reklam och marknadsföring. Folkhälsobaserad alkoholpolitik har fått ökat intresse i medlemsländer, men kommissionen har hittills bromsat en ny strategi.

Regeringen konstaterar också i nya strategin att ”det internationella narkotikapolitiska läget är bekymmersamt” och att den restriktiva linjen ofta möter motstånd. Några länder har valt att tillåta cannabis för eget bruk, fast det inte ryms inom FN:s narkotikakonventioner.

I en samlad bedömning nämns att andelen barn och unga som debuterar med alkohol och tobak minskar i Sverige, skolelever som inte druckit eller rökt sjunker också. Narkotikaanvändning är relativt stabil bland unga, men behöver fortsatt följas, undersökningar visar att cannabisbruk är högre i storstäderna jämfört med i riket över lag. Elever som prövat narkotika är mer utsatta i flera avseenden.

Regeringen har beslutat om följande mål i strategin för fortsatta arbetet inom ANDT-politiken:

  • Mål 1: Tillgång till alkohol, narkotika, dopningsmedel och tobak ska minska.
  • Mål 2: Antalet barn och unga som börjar använda narkotika, dopningsmedel och tobak eller debuterar tidigt med alkohol ska successivt minska.
  • Mål 3: Antalet kvinnor och män samt flickor och pojkar som utvecklar skadligt bruk, missbruk eller beroende av alkohol, narkotika, dopningsmedel eller tobak ska successivt minska.
  • Mål 4: Kvinnor och män samt flickor och pojkar med missbruk eller beroende ska utifrån sina förutsättningar och behov ha ökad tillgänglighet till vård och stöd av god kvalitet.
  • Mål 5: Antalet kvinnor och män samt flickor och pojkar som dör och skadas på grund av sitt eget eller andras bruk av alkohol, narkotika, dopningsmedel eller tobak ska minska.
  • Mål 6: En folkhälsobaserad syn på ANDT inom EU och internationellt.

Mer från Accent