Civilsamhället

Så ska civilsamhället stärkas

Ett bättre tillvaratagande av det ideella engagemanget kan öka sammanhållningen och tryggheten i samhället. Det menar Dan Ericsson, särskild utredare, som i veckan lämnade över Utredningen för ett stärkt civilsamhälle till regeringen.

Utredningen, SOU 2016:13, innehåller förslag på hur de ideella krafterna i det civila samhällets organisationer, bland annat organisationer inom den ideella sektorn och sociala företag, bättre kan tillvaratas.

Dan Ericsson hänvisar i ett debattinlägg i Dagens Samhälle till att 53 procent av Sveriges befolkning utför ideellt arbete, i genomsnitt 15 timmar i månaden. Inte minst i organisationer som IOGT-NTO har ett påtagligt ökat engagemang märkts när det gäller aktiviteter i samband med flyktingmottagande och integration.

”Initiativ bör tas för att fånga kraften i det civila samhället”, fastslår Dan Ericsson. Hans uppdrag i utredningen har varit att stärka det civila samhällets roll i demokratin, och att underlätta för organisationer att driva verksamhet. Dan Ericsson lyfter också fram att forskning visar på civilsamhällets betydelse för tillit mellan människor.


De åtgärder
som föreslås i utredningen, och som nu ska ut på remiss, är i korthet:

1. Förstärkt kunskap, samverkan och återkoppling. Det innebär kompetenshöjande insatser för statliga myndigheter och krav på konsekvensanalyser, återkoppling av myndigheters kontakter och samråd med civilsamhället till regering och riksdag, samt fortsatt arbete med regionala dialog- och överenskommelseprocesser.

2. Minskat krångel och kortare kontaktvägar. Förenklingar av rutiner och krav i samband med ansökning om och redovisning av bidrag, och information och stöd från myndigheter och kommuner i skeden när organisationer ska starta och utveckla verksamheten.

3. En stärkt roll för civilsamhället i socioekonomiskt utsatta bostadsområden. Bland annat föreslås tillsättandet av en delegation för att ge långsiktiga incitament för organisationer att samverka med andra aktörer.

4. Stärkta möjligheter att delta i upphandlingar och idéburna offentliga partnerskap.

Mer från Accent