Rekordlåg andel av niondeklassarna dricker

Håkan Leifman, direktör CAN
HåŠkan Leifman, direktör CAN

I årets undersökning av skolelevers drogvanor uppger 58 procent av flickorna och 54 procent av pojkarna att de någon gång druckit alkohol. Ingen gång i undersökningens fyrtioåriga historia har nivån varit så låg.

Ända sedan 1971 då den första undersökningen genomfördes har trenden, i stort sett, varit minskande, men det var från mycket höga nivåer. Det första året var 90 procent av flickorna och 91 procent av pojkarna alkoholkonsumenter. Lika höga nivåer var det året efter, men sedan dess har siffrorna sjunkit, med viss variation upp och ner.

− Det är en fantastisk utveckling, säger Håkan Leifman, direktör på Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, som gjort undersökningen.

Mängden alkohol som ungdomarna konsumerat har däremot inte visat samma rakt nedåtgående trend. Mellan åren 1989 och 1997 låg pojkarnas årskonsumtion kring 3,2 liter 100-procentig alkohol. Åren därefter skedde en kraftig ökning. Den högsta nivån var över 5 liter år 2001. Därefter har mängden minskat och i år ligger nivån på 2,2 liter, vilket är den lägsta nivån sedan 1989.

Bland flickorna i årskurs 9 ökade årskonsumtionen från 1980-talets slut till 2005. Framförallt var det en markant ökning runt sekelskiftet då den genomsnittliga konsumtionen ökade från 1,7 liter 1996 till 3,1 liter 2002. Därefter har mängden varit relativt oförändrad fram till 2005 då utvecklingen började röra sig lite upp och ner. De senaste tre åren har den dock varit sjunkande. Årets mätning visar på en konsumtionsnivå bland flickor i årskurs 9 på 1,8 liter. Det är den lägsta nivån sedan 1996.

− Vem kunde tro det för tio år sedan? Efter EU-inträdet pekade alla kurvor uppåt vad gäller alkohol, säger Håkan Leifman. Alla indikationer tyder på att vi har en bättre situation bland skolungdomarna nu än vi hade då.

Han påpekar också att undersökningar bland den vuxna befolkningen visar att de yngsta i den gruppen nu dricker mindre än tidigare.

− Minskningarna i de undersökningarna släpar ungefär fem år efter våra. Det tyder på att samma personer som drack mindre på högstadiet fortsätter, även i vuxen ålder, att ha lägre konsumtion än sina föregångare. Det är en viktig lärdom, säger Håkan Leifman.

Redan i förra årets undersökning minskade andelen niondeklassare som intensivkonsumerade. Det betyder att de druckit en flaska vin eller motsvarande vid ett och samma tillfälle, en gång i månaden eller oftare. I årets undersökning ligger flickorna något högre än pojkarna. Det är ett trendbrott.

− Att flickornas intensivkonsumtion är något högre än pojkarnas är ett tecken på den ökade jämställdheten i alkoholvanor som pågått under en längre tid, säger Håkan Leifman.

Undersökningar av gymnasieelevers drogvanor har bara gjorts sedan 2004, men även bland de eleverna är andelen alkoholkonsumenter på en bottennotering. Det är nu 83 procent av pojkarna och 84 procent av flickorna som uppger att de någon gång druckit alkohol, jämfört med 86 respektive 89 procent 2004.

Liksom niondeklassarna dricker gymnasieeleverna mindre än de gjort någon gång tidigare. I årets mätning var konsumtionsnivån 5,5 liter bland pojkarna och 3,4 liter bland flickorna. Vid den första mätningen år 2004 var motsvarande siffror för pojkarna 6,6 och för flickorna 3,7 liter.

Svenska elever använder lite narkotika vid internationell jämförelse. Det finns dock tecken som oroar. I gymnasiet har andelen pojkar som uppgivit att de någon gång prövat narkotika stigit från 17 procent 2004 till 20 procent i år. Flickorna ligger på 14 procent, vilket är en siffra som varit stabil hela tiden. Bland niondeklassarna är motsvarande siffra nio procent för pojkarna och sex för flickorna. För de allra flesta handlar det dock inte om regelbundet bruk.

− Vi ser en viss ökning av cannabisanvändningen i storstäderna, säger Håkan Leifman. Om det är en tendens som håller i sig och cannabis blir accepterat som ett alternativ till alkohol, då är det oroväckande.

Eva Ekeroth

Mer från Accent