Piller mot alkoholism förbättrar missbruksvården enligt utredning

Läkemedelsbehandling av såväl alkoholberoende som opiatberoende används för lite. Det menar Missbruksutredningens delbetänkande som presenterades igår på Regeringskansliet.

Enligt regeringens särskilde utredare Gerhard Larsson måste den nya missbruks- och beroendevården i högre grad än i dag bygga på forskning om insatsernas effekt. Och vad gäller läkemedelsbehandling visar alltså forskningen att substitutionsbehandling av opiatberoende leder till minskad dödlighet och förbättrad livskvalitet. Detta gäller i hög grad även alkoholberoende.

Missbruksutredningens uppdrag är att göra en övergripande översyn av missbruksvården i Sverige och utreda vem som göra vilka insatser; kommun, landsting eller ideella organisationer, samt kartlägga var forskningen står i dag. Utredningen har bland annat kommit fram till att:

• 330 000 svenskar lider av alkoholberoende och 29 500 av narkotikaberoende
• tidiga insatser med kort rådgivning är en kostnadseffektiv insats som bör användas mer i vården
• sprututbytesprogram leder till minskat riskbeteende och minskad HIV-spridning
• närmare hälften av alla personer med ett missbruk samtidigt lider av psykisk eller somatisk sjukdom
• tvångsvården behöver utvecklas till form och innehåll
• särskilda behandlingsinsatser behöver utvecklas för speciella grupper, som kvinnor och personer med utländsk bakgrund

Slutbetänkandet blir klart den 15 april.

Maria Zaitzewsky Rundgren

Mer från Accent