Politik

Kvinnor undviker att gå ut ensamma

Svenskarna känner sig allt tryggare. Trots det känner sig var fjärde kvinna otrygg när hon är ensam ute på kvällen. De som oroar sig minst är unga män, trots att de löper störst risk att drabbas.

Resultaten är hämtade från den årliga nationella trygghetsundersökningen, NTU, som Brå presenterar idag. Av den vuxna befolkningen uppger 16 procent att de känner sig otrygga när de går ut sent på kvällen. Det är färre än 2006 då mätningarna gjordes för första gången och motsvarande siffra var 21 procent.

– Undersökningen visar att de som bor i Sverige generellt känner sig trygga och i liten utsträckning oroar sig för att utsättas för brott, säger Thomas Hvitfeldt, utredare på Brå. Men var fjärde kvinna känner sig otrygg och var tionde så otrygg att hon inte går ut ensam sent på kvällen.

Kvinnors livskvalité påverkas i högre grad än mäns, eftersom de i högre utsträckning anpassar sig efter rädslan och väljer en annan väg hem eller undviker aktiviteter som de uppfattar som osäkra. I årets undersökning var det tio procent av kvinnorna som uppgav att deras livskvalité påverkades av oron. Det är en minskning från 2006 då andelen var 15 procent.

Thomas Hvitfeldt vill ändå inte dra slutsatsen att vi oroar oss i onödan.

− Relativt få utsätts för brott under ett år. Ännu färre utsätts för de värsta brotten, men de ger å andra sidan väldigt stora konsekvenser för den som drabbas, säger han till Accent. Oron påverkar också sannolikheten. Unga pojkar, som drabbas av flest brott, oroar sig minst. Kanske leder det till att de utsätter sig för större risker?

Mest otrygga känner sig de som bor i storstäder. I Malmö känner sig 25 procent av den vuxna befolkningen otrygg, i Göteborg 24 procent och i Stockholm 18.

I undersökningen ingår en fråga om den som utsatts för brott var berusad vid tillfället och om den utsatte tror att gärningsmannen var berusad.

− Närmare 60 procent av dem som utsatts för våldsbrott tror att gärningsmannen var påverkad av alkohol eller andra droger. Bland offren var det närmare 40 procent som uppgav att de själva var berusade, säger Thomas Hvitfeldt.

 Eva Ekeroth

Fakta om NTU:
Undersökningen bygger på intervjuer med ett urval av 20 000 personer i åldrarna 16-79 år och genomförs årligen av Brå sedan 2006. Undersökningen mäter allmänhetens utsatthet för brott och erfarenheter av kontakter med rättsväsendet, samt allmänhetens upplevda trygghet och förtroende för rättsväsendet. Resultaten redovisas främst på nationell nivå men också för län och vissa kommuner.

Mer från Accent