IOGT-NTO stöder förslag om tvångsvård för gravida

IOGT-NTO anser att vård och stöd till gravida kvinnor i första hand ska vara frivillig, men att det i undantagsfall kan vara nödvändigt med tvångsvård av blivande mammor som missbrukar alkohol och narkotika.

I sitt remissvar på departementspromemorian ”Insatser för en alkohol- och narkotikafri graviditet” (Ds 2009:19) konstaterar IOGT-NTO att det idag saknas tillräckligt skydd för att hindra att foster föds med allvarliga skador. Förbundet tillstyrker därför att tvångsvård ska kunna användas, men bara som en yttersta utväg, när frivilliga insatser inte är tillräckliga. Syftet ska vara att motivera till frivillig vård och upphöra så snart syftet är nått.
Remissinstanserna är delade i synen på tvångsvård av gravida. Statens folkhälsoinstitut hör till dem som stöder förslaget om tvångsvård, Justitieombudsmannen är kritisk.
Blå Bandet stöder förslaget, medan Kvinnoorganisationernas samarbetsråd i alkohol- och narkotikafrågor, KSAN, avstyrker med motiveringen att det skulle vara ett brott mot grundlagens förbud att missgynna någon på grund av kön.
Eva Åhlström

Mer från Accent