Barn i riskmiljö

Folkhälsoinstitutet stöder projekt för barn i riskmiljö

Som en del i regeringens ANDT-strategi har Statens folkhälsoinstitut beslutat att bevilja medel till 16 regionala och lokala projekt. Endast tre av projekten vänder sig specifikt till barn i missbruksmiljö.

Folkhälsoinstitutet har fått ansökningar från 42 projekt varav 16 beviljats medel. Tillsammans med forskningsgrupper ska projekten utveckla och utvärdera det stöd som erbjuds barn i familjer med missbruk, psykisk ohälsa eller våld. Projekten pågår till och med 2014.

Av de 16 projekten är det endast tre som specifikt arbetar med barn som lever i familjer med missbruk. Tre handlar om integrationsproblem och de övriga rör barn som lever i riskmiljö generellt, vilket förstås även kan inkludera någon av de båda tidigare kategorierna.

Folkhälsoinstitutets uppgift är i det här fallet att ”bidra till att utveckla kunskapen om det stöd som ges till barn i familjer med missbruksproblem, psykisk ohälsa eller där våld förekommer”. Det är alltså inget krav att projekten ska handla om missbruk, även om man kanske kunde förvänta sig en större andel när medlen kommer från ANDT-strategin.

De projekt som beviljats medel är:
Dialogsamtal med föräldrar om alkohol i ett livscykelperspektiv för att upptäcka barn i riskmiljöer.
Psykiatri Skåne i samarbete med Uppsala universitet och Göteborgs universitet.

Livbojen 2.0 – stöd för barn i utsatta miljöer.
Tjörns kommun i samarbete med Göteborgs universitet.

Minderåriga barns rätt till stöd och information för egen del som anhöriga till patienter på neurologiska kliniken.
Karolinska universitetssjukhuset i samarbete med Karolinska institutet.

Barns behov av information, råd och stöd när en förälder är psykisk sjuk- hur efterföljs lagen?
Region Skåne i samarbete med Lunds universitet.

Kunskapsspridning och prövning av ett amerikanskt föräldraprogram, Circle of Security – Parenting, i Sverige.
Örebro läns landsting i samarbete med Stockholms universitet.

Tre metoder för stöd till barn till föräldrar med psykisk ohälsa.
Psykiatriska kliniken vid Skellefteå lasarett i samarbete med Umeå universitet.

Barn med föräldrar som är i svår vårdnadskonflikt – att hitta hållbara samarbetslösningar mellan separerade föräldrar.
FoU Södertörn i samarbete med Lunds universitet.

”Barnkraft” – skapa förståelse tillsammans. För familjer med missbruksproblematik.
Danderyds kommun i samarbete med FoU Nordost i Stockholms län.

ALHVA – hembaserat, verksamhetsövergripande arbete riktat mot späda och små barn och deras föräldrar.
Sociala resursförvaltningen i Malmö i samarbete med Malmö Högskola.

Barn i missbruksmiljöer.
Regionförbundet Uppsala län i samarbete med Uppsala universitet.

Kognitiv behandling vid barnmisshandel (KIBB).
Stiftelsen Allmänna Barnhuset i samarbete med Linköpings universitet.

Glesbygdens förutsättningar att uppmärksamma barn i riskmiljöer.
Region Västerbotten i samarbete med Umeå universitet.

Utökat och fördjupat barn- och elevhälsoarbete med tvärprofessionellt team.
Grästorps kommun i samarbete med Högskolan i Väst.

Barnhälsovårdsprogram i samverkan med socialtjänsten för barn i riskmiljöer.
Barnhälsovårdsenhet Nord vid Astrid Lindgrens barnsjukhus i Stockholm i samverkan med Karolinska Institutet.

”Ladnaan” – att må bra. En RCT om riktat stöd till somaliska föräldrar.
Borlänge kommun i samarbete med Högskolan Dalarna.

Skol- och socialtjänstbaserat integrationsarbete ”Hela skolan”.
Borås Stad i samarbete med FoU Sjuhärad Välfärd.

Mer från Accent

Accent använder cookies i syfte att förbättra sajtens innehåll och funktionalitet. Läs mer om hur vi använder cookies och hanterar personuppgifter.

Läs mer