Fler vågar fråga om alkohol i vården

Sjuksköterskor, läkare och barnmorskor blir allt bättre på att prata med sina patienter om deras alkoholvanor. Samtal om alkohol inom vården ska få personer med en riskfylld alkoholkonsumtion att dricka mindre.

Genom Riskbruksprojektet som sjösattes 2004 har närmare 60 procent av primärvårdens läkare, sjuksköterskor och barnmorskor fått utbildning i motiverande samtal.

Målet är att vårdpersonalen i större utsträckning ska prata med patienterna om deras alkoholvanor, speciellt i de fall då de misstänker att personen i fråga dricker alkohol på en riskfylld nivå.

– Om personalen ställer de här frågorna och ger råd kring alkoholkonsumtion så är det 1 av 6 riskbrukare som minskar sitt drickande till ofarliga nivåer, säger Svante Pettersson som är projektchef för Riskbruksprojektet på Statens folkhälsoinstitut, FHI.

De som har fått utbildning pratar oftare med sina patienter om alkohol, enligt en enkätundersökning som FHI har gjort. Av de som alltid eller ofta diskuterar alkoholvanor med patienterna hade 68 procent utbildning inom motiverande samtal. Bland de som sällan eller aldrig frågar om alkoholvanor var det 49 procent som hade utbildats.

– Att prata om alkohol har länge varit tabu och det har funnits en diskussion om att vårdpersonal inte ska ägna sig åt pekpinnefrågor. De som har utbildats är mycket mer benägna att ta upp det här och ställa frågorna, säger Svante Pettersson.

Inger Torpenberg, som är sjuksköterska och sakkunnig inom etik och folkhälsofrågor på Svenska sjuksköterskeföreningen, instämmer i att alkohol är ett ämne som det kan vara svårt att prata med patienterna om.

– Det är en fråga där man lätt känner skuld och skam både som patient och för den som jobbar. Alkohol är något som de flesta brukar men inte missbrukar och det gör att många tycker att man inte bör lägga sig i, säger hon.

Svensk sjusköterskeförening har tillsammans med Svenska läkarsällskapet och Barnmorskeförbundet tagit fram en folder som ska skickas ut till deras medlemmar i februari. De har gått samman för att stärka budskapet att det är viktigt att ta upp alkoholfrågan med patienterna.

– Det här flyttar inte berg men vi vill visa att vi tycker att alkohol är en viktig fråga och att man ska våga fråga, säger Inger Torpenberg.

Joanna Wågström

Mer från Accent