WHO

Finskt centrum för alkoholpolitik blir också WHO:s

Institutet för hälsa och välfärd (THL) i Finland är nu också WHO:s samarbetscentrum för alkoholpolitik.

Det nya centret, WHO Collaborating Centre on Alcohol Policy Implementation and Evaluation, har kommit till efter långt samarbete mellan THL, och dess föregångare Stakes, och WHO.

Samarbetet kommer att fokusera på implementering av WHO:s alkoholstrategi, The Global Strategy to Reduce the Harmful Use of Alcohol, och utvärderingen av den. I samarbetsavtalet ingår också att THL ska stödja medlemsstaterna i deras arbete med att reglera tillgången på alkohol och förebygga alkoholrelaterade skador.

Avdelningsdirektör Pekka Hakkarainen och specialforskare Esa Österberg vid avdelningen för alkohol, narkotika och beroende vid THL leder verksamheten vid WHO:s nya samarbetscenter.

I WHO:s alkoholstrategi identifieras ett antal åtgärder som man anser att medlemsstaterna bör genomföra. Det gäller bland annat åtgärder mot alkohol i trafiken, för att minska tillgängligheten, begränsa marknadsföringen, att använda prisinstrumentet, bekämpa berusningsdrickande och förhindra olaglig tillverkning av alkohol. Med stöd i den globala strategin utformar varje medlemsstat sin egen nationella strategi med hänsyn tagen till kulturella, religiösa, regionala och resursmässiga förutsättningar.

Mer från Accent