Medling

Efter Accents granskning:
SFM kräver konfliktråd i Sverige

Inför konfliktråd i Sverige – för att hjälpa till och medla vid brott som begås av unga. Det säger Robert Andersson, vice ordförande för Svenskt forum för medling- och konflikthantering.

Accent har tidigare skrivit om den norska konfliktrådsmodellen. Om Hans-Einar Green som fick en andra chans med hjälp av medling och om hur endast var femte brottsling återfaller i Norge jämfört med Sverige. I Sverige har vi en lag som säger att alla kommuner ska erbjuda medling men det är många kommuner som inte har någon verksamhet alls.

Konfliktråden lyder under justitiedepartementet och ska ha ett tätt samarbete med både socialtjänst, polis och åklagare. Även individer, skolor eller företag kan vända sig till rådet. Själva medlingen bygger på att brottsoffer och gärningsperson träffas tillsammans med en opartisk medlare för att prata om det som har hänt. Syftet är att försöka minska verkningarna av brottet, både för den som drabbats och för förövaren. Medlingen har förhoppningsvis en läkande effekt på alla inblandade.

Men något fungerande konfliktråd finns för närvarande inte i Sverige. Det här vill Robert Andersson, vice ordförande för Svenskt Forum för Medling- och konflikthantering (SFM), ändra på.

– Idag finns ingen övergripande struktur kring medling och konflikthantering. Kunskapen runt medlingens effekter är låg. Det finns ingen som driver utvecklingen på kommunal och statlig nivå och bristen på styrning och uppföljning har inneburit att verksamheten prioriterats ned. Det är synd då internationell forskning visar att medling lindrar lidande, minskar brottslighet och genererar vinster för samhället, då kostnader uppkomna i samband med brott minskar, säger Robert Andersson.

Han berättar att Brottsförebyggande rådet (BRÅ) i början av 2000-talet hade i uppdrag att implementera medling i Sverige och bygga upp en struktur kring det. 2008 avslutades BRÅ:s stöd till kommunerna, som stod väl rustade för att sätta igång på allvar.

– Men då var tyvärr inte rättsväsendet förberett och strukturen brast. Ett exempel är att helt nyligen har åklagarmyndigheten tagit fram riktlinjer för hur man ska använda medling, vilket borde innebära fler medlingsärenden. Tyvärr har många kommuner prioriterat ner verksamheten eftersom rättsväsendet inte har efterfrågat medling, säger Robert Andersson.

Han vill att medling ska bli tillgängligt i alla kommuner och att verksamheten ska vara långsiktig och nationell.

– Vi inom SFM försöker sprida information om medlingens goda effekter. Det är viktigt att utbilda berörda parter om medling och att få politikerna att förstå att detta är ett sätt att hantera allvarliga kränkningar, konflikter i civilsamhället, i familjerätt och i brottmål. Att tidigt hantera en uppseglande konflikt kan betyda att man besparar bägge parter mycket oro, lidande och onödiga problem. Att via medling hantera allvarliga brott kan vara ett sätt för den brottsutsatte att våga gå vidare. Vem kan bäst svara på frågor du har rörande ditt trauma? Kommer du att skada mig igen?

Föreningen har en dialog med olika myndigheter, politiker och departement. De flesta menar att frågan om medling är viktig och att man följer utvecklingen noga. SFM försöker driva frågan och påverka via exempelvis konferenser och andra typer av träffar. Den 13 november arrangeras ”Medlingens dag” i Göteborg.

Mer från Accent